Antwort Kdy se podává přehled o příjmech a výdajích OSVČ? Weitere Antworten – Jak podat přehled o příjmech a výdajích

Kdy se podává přehled o příjmech a výdajích OSVČ?
Přehled je možné podat následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ tzv.
  2. přehled v čitelném formátu (např.
  3. vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ,

do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok.

Kdy podat přehled OSVČ VZP : Pokud patříte mezi OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musíte podat své zdravotní pojišťovně přehled do 8. dubna. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty vždy nejblíže následující pracovní den.

Kam podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ

OSVČ musejí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení i své zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (DAP) respektive tři měsíce od ukončení zdaňovacího období.

Co je přehled o příjmech a výdajích OSVČ : Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je dokument, který podnikající osoba odevzdává jednou ročně správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Slouží k výpočtu: měsíčních záloh na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění v daném roce. a také výše přeplatku či nedoplatku na pojistném za uplynulý rok.

Termíny pro podání přehledu OSVČ

  1. Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ za rok 2023:
  2. Jakým způsobem můžu Přehled doručit zdravotní pojišťovně
  3. Nejjednodušší a nejrychlejší je podání přehledu v aplikaci Moje VZP.
  4. OSVČ může také Přehled podat přes VZP Point nebo datovou schránkou (i48ae3q).


Přehled pro zdravotní pojišťovnu musí OSVČ odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly povinnost odevzdat daňové přiznání, v případě elektronického podání daňového přiznání do 3. 6. 2024.

Jaké jsou termíny pro podání přehledů pojištění

V praxi to znamená, že OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ za rok 2023: OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023 – do 8.Od 1. ledna 2024 bude minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 21 983,50 Kč a minimální záloha na pojistné 2 968 Kč. Některé skupiny OSVČ nejsou povinny dodržet minimální vyměřovací základ a platí pojistné ze svého skutečného příjmu po odpočtu výdajů.prostřednictvím interaktivního formuláře, který vás při vyplňování povede a příslušné částky za vás spočítá. Pak si ho můžete vytisknout; na všech pobočkách VZP, kde je formulář Přehled k dispozici v papírové podobě (seznam poboček viz www.vzp.cz/pobocky).

Přehled je nutno podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (i s ohledem na to, zda máte daňového poradce, či podáváte daňové přiznání elektronicky). Pokud daňové přiznání nepodáváte, Přehled za daný rok musíte podat do 8. dubna následujícího roku.

Jak podat přehled VZP elektronicky : Jestliže máte registraci pro administrativní portál VZP Point, můžete podat Přehled OSVČ on-line jeho prostřednictvím. V navigaci vyberete možnost NOVÉ PODÁNÍ, kliknete na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a tlačítko „Vyplnit formulář“. Formulář vyplníte během pár minut.

Co musí platit OSVČ 2024 : Pokud má OSVČ podnikání jako hlavní činnost, bude v roce 2024 minimální výše měsíční zálohy na důchodové pojištění včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 852 korun. V případě vedlejší činnosti je minimální výše zálohy 1 413 korun. Výše minimální zálohy u nemocenského pojištění je 216 korun.

Kolik jsou odvody OSVČ 2024

Už v roce 2024 se základ zvyšuje z 25 na 30 procent a úměrně tomu narostly i odvody. Stejný základ pro OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost, se letos zvedá také, ovšem daleko méně – a to z 10 na 11 procent průměrné mzdy.

2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) povinna předložit OZP, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání k dani z příjmu (DAP) za zdaňovací období 2023.Přehled

OSVČ minimální výše zálohy 2 968 Kč
Paušální platba OSVČ měsíční předpis FÚ pro 3. pásmo 27 139 Kč
OBZP, nezletilý cizinec měsíční pojistné 2 552 Kč
Státní pojištěnec měsíční platba státu 2 085 Kč
Zaměstnanec minimální pojistné 2 552 Kč

Kdy OSVČ neplatí zálohy na zdravotní pojištění : Kdo nemusí platit zálohy na pojistné Zálohy neplatí ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů. Státní pojištěnci neplatí jako OSVČ zálohy jen v prvním kalendářním roce své činnosti.