Antwort Jak napsat úvod k práci? Weitere Antworten – Co napsat do úvodu práce

Jak napsat úvod k práci?
Úvod práce

Důležitou částí bakalářské a diplomové práce je její úvod. V něm máte za úkol čtenáře zaujmout a seznámit jej s tématem, kterému se budete po zbytek práce věnovat. V úvodu můžete také zmínit cíle práce, její přínos a metody, které máte v plánu využít.Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.Úvod práce by měl jasně popisovat problém, nebo výzkumnou otázku, tedy popis toho, čím se student v ní bude zabývat, postup tvorby a jemný nástin struktury práce. Seminární práce by měla obsahovat teoretické znalosti z dané problematiky. Její teoretická část je vlastně stručná analýza literárních zdrojů.

V jaké osobě psát úvod : Zásada první: Vyjadřujte se v první osobě

Jak dlouhý by měl být úvod

V každém případě by měl úvod seznámit čtenáře s danou problematikou, jeho obvyklý rozsah by se měl v případě diplomové práce pohybovat v rozmezí 3 až 4 normostran (u práce bakalářské postačí 1 až 2 strany). Úvod (stejně jako závěr) se obvykle nečísluje.

Jak napsat úvod a závěr : Úvod většinou stanovuje cíle a předpoklady bakalářské/diplomové práce a do závěru se promítají výsledky Vašeho výzkumu, rešerše, analýzy apod. Ne však konkrétně. Konkrétní hodnoty, postupy, čísla, ale i grafy, tabulky a obrázky mají své místo v praktické části práce.

V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i přehled doposud zkoumané problematiky, tzn. souhrn toho, co již bylo na tomto poli zjištěno (spolu s uvedením literatury). Další částí je metodika.

Přinášíme ti naši top desítku k maturitě, která tě bude bavit!

  • Hovno hoří Petr Šabach.
  • Zlodějka knih. Markus Zusak.
  • 1984. George Orwell.
  • Mechanický pomeranč Anthony Burgess.
  • Gulliverovy cesty. Jonathan Swift.
  • Hana. Alena Mornštajnová
  • Chrám Matky Boží v Paříži. Victor Hugo.
  • Vražda v Orient expresu. Agatha Christie.

Jaký je rozdíl mezi úvodem a anotací

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami v rozsahu např. pěti až deseti řádků, text by měl být stručný a věcný. Zpravidla taktéž obsahuje bibliografickou citaci práce.V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval.Bakalářská práce

Doporučený rozsah bakalářské práce je stanoven na 50–60 normostran (bez příloh), včetně preliminárií (cca 90 000–108 000 znaků, včetně mezer).

Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Co napsat do závěru práce : Závěr je nutné koncipovat tak, aby odpovídal úvodu. Jinými slovy v úvodu jste představili cíl práce a v závěru ho musíme uvést opětovně, ovšem se zjištěným výsledkem společně s komentářem, jak jste cílem dosáhli, jaké metody jsme použili, apod.

Jak napsat uvod a zaver : Závěr práce by měl do jisté míry korespondovat s úvodem. Pokud je v úvodu uveden cíl, kterého chce autor v práci dosáhnout, měl by být v závěru stručně shrnutý výsledek práce. Nejedná se však o konkrétní výsledky, prostor k jejich interpretaci je v praktické části práce.

Kolik knih je potřeba k maturitě

K lehčí úrovni je třeba přečíst 20 knih, k těžší 30. Tituly, které mají být přečteny, nejsou přesně určeny. Každá škola si musí vytvořit seznam knih a titulů6, které má žák přečíst. K nižší úrovni musí mít žák výběr minimálně ze 40 knih, k těžší má seznam obsahovat alespoň 105 knih.

Začni s četbou brzy, abys všech dvacet děl přečetla nebo aspoň přelouskala tak, abys o něm měl/a co říct. Protože všichni to známe a víme, jak to chodí – podle neomylného zákonu schválnosti si právě knihu, kterou jsi zanedbal/a, vytáhneš. Takže – začít kolem letních prázdnin před maturitním ročníkem je tak akorát.abstrakt obsahuje stručné uvedení cíle, metodiky, výsledků a závěru, anotace stručně uvádí, o čem práce pojednává, neobsahuje však konkrétní výsledky, resumé stručně shrnuje výsledky a závěry.

Kdy se píše anotace : U většiny studentských prací se anotace objevuje ve struktuře práce hned za poděkováním a před úvodem. Tento text by tedy měl navazovat na úvodní pojednání celé práce, ale neměl by prozrazovat cíle, metody a závěry.