Antwort Co to je podstatné jméno? Weitere Antworten – Jak se ptáme na podstatné jméno

Co to je podstatné jméno?
Podstatná jména mění svůj tvar. Ptáme se na ně pádovou otázkou. KdoPatří sem jak názvy obecné (holčička, kočka, babička), tak názvy vlastní (Jitka, Mikeš, Iva). Podstatná jména poznáme také podle toho, že si na ně můžeme ukázat: TEN, TA, TO, případně TI, TY a TA. Například: ten medvěd, ta medvědice,to medvídě, ti medvědi, ty medvědice a ta medvíďata.U podstatných jmen určujeme následující kategorie: pád, číslo, rod a vzor.

 • Pád (casus)
 • Číslo (numerus)
 • Rod (genus)
 • Vzor (paradigma)

Jak udělat ze slovesa podstatné jméno : Podstatné jméno podložka je odvozeno od slovesa podložit příponou -ka, podstatné jméno honička se tvoří od slovesa honit příponou -čka. Od kterých slov jsou tvořena následující podstatná jména

Jaké máme podstatná jména

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Jak poznat vzor : Jak poznáme, který vzor použít

 1. Určíme rod podstatného jména.
 2. Podíváme se, zda jméno končí na souhlásku/samohlásku.
 3. Pokud končí např. na souhlásku, vybíráme ze vzorů, které končí také na souhlásku.
 4. Řekneme si jméno ve 2. pádě. Podle něj pak vybereme vzor, jehož 2. pád končí stejně.

podstatná jména můžeme dělit na konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) a abstraktní (názvy vlastností, dějů a stavů). Konkrétní můžeme dále ještě dělit na obecná (například pes, muž) a osobní (Alík, Karel). Dále existují například podstatná jména hromadná (listí) a pomnožná (kalhoty.

Vzory podstatných jmen

 • Mužský rod – životný pán. muž předseda. soudce.
 • Mužský rod – neživotný hrad, (les) stroj.
 • Ženský rod. žena. růže (dříve nůše) píseň kost.
 • Střední rod. město. moře. kuře. stavení

Jak naučit děti podstatná jména

Určování pádu podstatných jmen vyžaduje po žácích hned několik znalostí a dovedností dohromady, proto bývá především zpočátku vnímáno jako problematické. Děti se musí naučit správné pořadí pádových otázek a poté i získat dovednost správně se zeptat na konkrétní podstatné jméno.Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku – vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).Podstatná jména: jmenné číslo

Většina podstatných jmen může vytvářet tvary jednotného i množného čísla, nazýváme je počitatelná. Nepočitatelná jména oba tvary tvořit nemohou, nebo pouze omezeně. Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle.

Vzory podstatných jmen

 • Mužský rod – životný pán. muž předseda. soudce.
 • Mužský rod – neživotný hrad, (les) stroj.
 • Ženský rod. žena. růže (dříve nůše) píseň kost.
 • Střední rod. město. moře. kuře. stavení

Jak poznám podstatné jméno abstraktní : Podstatná jména abstraktní označují věci, které nemůžeme vnímat našimi smysly. Místo toho popisují myšlenky, pocity, stavy nebo kvality. Příklady: láska, čas, radost, moudrost. Tato slova označují něco, co nemůžeme vidět nebo se toho dotknout, ale můžeme o tom přemýšlet nebo to cítit.

Co jsou podstatná jména vlastní : Vlastní jméno (proprium) je speciální jazykový prostředek, který má charakter podstatného jména nebo pojmenovacího spojení, jehož funkcí je označovat jedince, jednotlivinu nebo jako individuum chápané množství, odlišovat je od ostatních jedinců nebo jednotlivin dané třídy a identifikovat je jako jedinečné předměty řeči …

Jak poznat vzory podstatných jmen

Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku – vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).

podstatná jména můžeme dělit na konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) a abstraktní (názvy vlastností, dějů a stavů). Konkrétní můžeme dále ještě dělit na obecná (například pes, muž) a osobní (Alík, Karel). Dále existují například podstatná jména hromadná (listí) a pomnožná (kalhoty.Jako jména pomnožná označujeme podstatná jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla, přičemž svými tvary mohou označovat jak množství, tak jednotlivinu (např. záda, plavky, nůžky).

Jak poznam Pomnozne podstatne jméno : Jako jména pomnožná označujeme podstatná jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla, přičemž svými tvary mohou označovat jak množství, tak jednotlivinu (např. záda, plavky, nůžky).