Antwort Co je to obžaloba? Weitere Antworten – Co to znamená obžaloba

Co je to obžaloba?
Obžaloba je v trestním řízení rozhodnutím svého druhu, kterým je na základě výsledků přípravného řízení postaven obviněný před soud. Pojem obžaloba někdy bývá rovněž používán k označení státního zástupce (dříve prokurátora), který jako veřejný žalobce v postavení procesní strany před soudem obžalobu zastupuje.Veřejnost si často plete žalobu v občanskoprávním řízení s trestním oznámením nebo obžalobou. Pokud ode mne někdo vyláká peníze a nevrátí je, mohu takového člověka zažalovat o zaplacení. V případě, že před soudem prokáži všechna svá tvrzení, soud žalovanému uloží, aby mi peníze vrátil – to vše v občanskoprávní řízení.Ze zákona musí obžaloba obsahovat označení státního zástupce a den jejího sepsání, a dále přesnou identifikaci obviněného. Jádrem obžaloby je poté žalobní návrh, ve kterém státní zástupce musí přesně označit a vymezit skutek, pro který je vedeno trestní stíhání, jeho právní kvalifikaci a odůvodnění.

Co je to obžalovaný : Obviněný – je ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání. Obžalovaný – po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný. Odsouzený – je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci, nebo pravomocný trestní příkaz.

Kdo Obžalovává

Podle klasického angloamerického pojetí obžalovává funkcionáře dolní komora parlamentu u horní komory. Předmětem je delikt, který je porušením přísahy funkcionáře. V dnešní době se impeachment týká především hlav států, nicméně se můžeme setkat i s případy, kdy byli takto odvoláni soudci či jiní státní úředníci.

Kdy je odsouzený : Obžalovaným se stává obviněný v okamžiku nařízení hlavního líčení a zůstává jím až do jeho skončení (tj. do právní moci odsuzujícího nebo zprošťujícího rozsudku). Odsouzeným se stává obviněný (obžalovaný) okamžikem právní moci odsuzujícího rozsudku / trestního příkazu.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) má pravomoc vyšetřovat trestné činy poškozující nebo ohrožující rozpočet EU a stíhat za ně a žalovat.

Petit (též žalobní petit) je část žaloby, případně jiného podání, v němž účastník navrhuje, jak by měl soud v jeho věci rozhodnout. Bývá zvykem formulovat ho tak, aby mohl být beze změny převzat do výroku rozhodnutí.

Kdo posílá obžalobu

Státní zástupce podáním obžaloby (návrhu na potrestání) dává podnět k tomu, aby soud mohl zahájit řízení před soudem, u něhož tuto obžalobu (návrh na potrestání) zastupuje. Státní zástupce je povinen účastnit se hlavního líčení, na počátku přednáší obžalobu, na závěr prezentuje závěrečnou řeč.Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.Obžalovaným se stává obviněný v okamžiku nařízení hlavního líčení a zůstává jím až do jeho skončení (tj. do právní moci odsuzujícího nebo zprošťujícího rozsudku). Odsouzeným se stává obviněný (obžalovaný) okamžikem právní moci odsuzujícího rozsudku / trestního příkazu.

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Kdo může podat obžalobu : jakákoliv fyzická či právnická osoba) v občanskoprávním řízení, tzn. že na základě žaloby se u soudu mohou soudit např. dva lidé nebo firmy apod. Obžalobu oproti tomu může podat jen státní zástupce a jen v trestním řízení.

Jak dlouho muze být clovek zadrzeny : Pokud jste ještě nebyli formálně obviněni z trestného činu, policisté tak učiní a usnesení o zahájení trestního stíhání (tedy o vašem obvinění) předají státnímu zástupci spolu s již zmíněnými materiály. Vaše zadržení může trvat maximálně 48 hodin.

Jak se oslovuje soudkyně

Soudní i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují pane, paní s připojením funkce či postavení nebo akademického titulu, tedy pane předsedo, paní přísedící. Všem dospělým osobám se vyká. K představitelům soudu mluvte vestoje. Pokud Vám to věk nebo zdravotní stav nedovoluje, požádejte, abyste mohli mluvit vsedě.

Věcný záměr nově užívá (běžně používané) termíny replika a duplika. Replikou je žalobcova odpověď na vyjádření žalovaného (bod 114). Duplikou je odpověď žalovaného na repliku žalobcovu. K replice i duplice může soud strany vyzvat.Další části této kapitoly budou pojednávat o třech základních druzích žalob, tedy o žalobě určovací, žalobě na plnění a konstitutivní žalobě.

Co znamená slovo petit : Petit označuje v právu závěrečnou část žaloby nebo jiného podání k soudu, v níž navrhovatel (žalobce) navrhuje, jak má soud v dané věci rozhodnout.