Antwort Odkud pochází Avaři? Weitere Antworten – Odkud pocházejí Avaři

Odkud pochází Avaři?
Avaři přišli ze střední Asie do Černomoří v roce 558 a spolu s tamními nomády tam vytvořili silný kmenový svaz. V té době zpustošili území slovanských Antů a byli jednou z příčin, která vedla tyto kmeny k dalšímu osídlování Balkánského poloostrova.Avaři, kteří přišli do Evropy, se během svého pobytu mísili také se Slovany a Germány. Jsou nazýváni Evropskými nebo Panonskými Avary, dobové byzantské prameny je označovaly za Varchonity (řecky Βαρχονίτες, Varchonítes) a pseudo-Avary.Podrobnější zprávy o Sámově boji s Avary nemáme, ale víme, že byl rychle úspěšný. Snad to souvisí i s náhlým vzestupem Byzance, jejíž vojsko drtivě porazilo spojené Avary a Slovany roku 626 při obléhání Konstantinopole.

Kdy byli Slované napadení Avary : Počátek příchodu Slovanů na území Čech se podle výzkumů datuje kolem roku 550. Na počátku 7. století byli Slované v dnešním Slovensku a Maďarsku podrobeni Avary, avšak brzy na to byla jejich moc zlomena franským kupcem Sámem a došlo ke vzniku Sámovy říše s centrem v českých zemích.

Odkud přišli Slované na naše území

století přišli Slované do jižní a střední Evropy. Tento přesun byl součástí procesu stěhování národů. Pravlastí Slovanů byla oblast mezi Vislou a Dněprem. Slované se živili hlavně zemědělstvím, chovali dobytek, jejich způsobem obživy byl i lov a rybolov.

Kdo byl kupec Sámo : Sámo byl francký kupec, snad původem Kelt, Galoříman z města Sens (kraj Senonago). Za vlády Chlotara shromáždil větší počet kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům (kmeny Vinidů). Ti se již počali bouřit proti Avarům, zvaným Hunové, a jejich králi – Kaganovi.

Samo měl dvanáct manželek z rodu Vinidů a měl od nich dvaadvacet synů a patnáct dcer.

Sámo pocházel ze Senonského kraje a byl inteligentní a vůdčí typ. vojska si po porážce Avarů chtěla Slovany podmanit, ale Sámova říše byla natolik silná a vyspělá, že je porazila a zničila v bitvě u Vogastisburgu (ležel pravděpodobně v severozápadních Čechách).

Kde bylo původní sídlo Slovanů

Pravlastí Slovanů byla oblast mezi Vislou a Dněprem. Slované se živili hlavně zemědělstvím, chovali dobytek, jejich způsobem obživy byl i lov a rybolov.Slované žili v rodech, v jejichž čele stál staře- šina. Později se rody spojovaly v kmeny v čele s náčelníkem. Žili ve vesnicích čítajících kolem 50 obyvatel. Mrtvé spalovali a popel sypali do jam nebo do nádob (popelnic).Česko je geneticky mimořádně pestré, slovanské kořeny má jen 35 procent populace. U třetiny lidí lze vystopovat jejich germánsko-keltský původ a deset procent má prapředky z řad Vikingů. Zbytek má například židovský původ, někteří lidé mohou hledat své kořeny v jižní Evropě nebo na Sibiři.

Když Slované s vojskem zaútočili proti Hunům, obchodoval zde právě Sámo. A tak s nimi vytáhl ve vojsku a prokázal proti Hunům velkou statečnost a užitečnost. Když Slované viděli Sámovu chrabrost, zvolili ho svým králem a nakonec u nich vládl celých třicet pět let.

Co udělal kupec Sámo : Sjednotil slovanské kmeny k obraně proti Avarům a Frankům. Svými válečnými a vůdcovskými dovednostmi si získal mezi Slovany vysoké postavení a nakonec pod jeho vedením vznikla jakási „říše“ – tedy Sámova říše, popřípadě Sámův kmenový svaz.

Odkud prisli Slované do Čech : Pravlast Slovanů se tak hledá v prostoru mezi Vislou, Bugem a horním Dněprem, tj. zhruba na území dnešní Ukrajiny. Expanze Slovanů představovala vyústění neklidného období stěhování národů na našem území. Slované byli zemědělský lid, který měl na naše území přicházet v několika vlnách a v různých proudech.

Kdo stál v čele Slovanů

Sámo
vládce „Sámovy říše“ „Rex Sclavorum“ („král Slovanů“)
Domnělé vyobrazení Sáma v rotundě svaté Kateřiny
Doba vlády 623–658/661
Náboženství pohan


Geneticky je obyvatelstvo Česka v porovnání s některými jinými zeměmi velmi pestré a zahrnuje kromě 35 procent slovanské populace také třetinu populace s germánsko-keltským původem, 10 procent populace s nordickým (skandinávským) původem a další mají původ například židovský, jihoevropský nebo i sibiřský.Česko je geneticky mimořádně pestré, slovanské kořeny má jen 35 procent populace. U třetiny lidí lze vystopovat jejich germánsko-keltský původ a deset procent má prapředky z řad Vikingů. Zbytek má například židovský původ, někteří lidé mohou hledat své kořeny v jižní Evropě nebo na Sibiři.

Kdy zemřel Sámo : Sámo zemřel pravděpodobně mezi roky 658 až 661. O dalším vývoji jeho říše, která nebyla skutečným státním útvarem s pevnou organizací, není nic známo. Předpokládá se, že slovanské kmeny se od sebe opět oddělily a vyvíjely se samostatně.