Antwort Kdy se používá past continuous? Weitere Antworten – Kdy se používá past simple a kdy past continuous

Kdy se používá past continuous?
Past Simple and Past Continuous Minulý čas prostý používáme pro děje a situace, které v minulosti proběhly a již skončili. Není zde kladen důraz na aktivitu či průběh. Minulý čas průběhový používáme pro děje, které již také skončily, ale v minulosti probíhaly a pro nás je čas, kdy probíhaly (aktivita) důležitý.Minulý čas průběhový se používá, pokud se klade důraz na průběh či délku zmiňované činnosti. Tvoří se slovesem to be ve vhodném tvaru (tedy was/were) a příponou -ing. It was raining. You were driving.V této chvíli si ale pamatujte, že průběhový čas používáme, když se něco právě teď děje, nějaká činnost zrovna probíhá, prostý čas je pro nějaké obecné děje a stavy v přítomnosti, popř. pro pravidelné či obvyklé činnosti.

Kdy se používá while a kdy When : Stejně jako když vs zatímco v češtině. When zdůrazňuje, že se to stalo v určitém čase, while zdůrazňuje, že se to stalo v průběhu něčeho.

Jak poznat past simple

Minulý čas prostý (Past Simple) použijeme v angličtině tehdy, když chceme říct, co se stalo v minulosti a skončilo už. I played football on Monday. V pondělí jsem hrál fotbal. She went to the doctor yesterday.

Jak jdou po sobě časy v angličtině : Minulý čas

  • minulý čas prostý (past simple)
  • minulý čas průběhový (past continuous)
  • předminulý čas prostý (past perfect)
  • předminulý čas průběhový (past perfect continuous)

Budoucí čas průběhový (Future Continuous) vytvoříme v angličtině pomocí budoucího tvaru slovesa „be“, neboli „will be“ a příčestí přítomného významového slovesa (slovesa s koncovkou –ing). Asi Vás potěší, že je tento tvar stejný pro všechny osoby. I will be swimming. I'll be swimming.

Použití průběhového času

Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, které právě probíhají (v době, kdy o nich mluvíme). She is cooking now. They are leaving.

Jak poznat Present Continuous

Přítomný čas průběhový používáme pro události, které se právě odehrávají. Může se jednat i o děje dlouhodobějšího vymezení, které jsou v době, kdy o nich mluvíme, pravdivé, ale zároveň jsou pouze dočasné. Příklady: Her mother is living with them at the moment.Předminulý čas se používá na vyjádření událostí, které se odehrály ještě před určitým bodem v minulosti. Tvoří se použitím pomocného slovesa had a minulým příčestím (v případě pravidelných sloves tvořeného přídáním koncovky -ed k základnímu tvaru slova, u nepravidelných třeba dohledat správný tvar).Minulý čas prostý (Past Simple) použijeme v angličtině tehdy, když chceme říct, co se stalo v minulosti a skončilo už. I played football on Monday. V pondělí jsem hrál fotbal. She went to the doctor yesterday.

Angličtina má celkem 12 časů, které se dají rozdělit do tří kategorií: přítomný, minulý a budoucí. Zároveň má i časy dokonavé = perfekta, které vyjadřují ukončenost děje. Každý čas má pak prostou a průběhovou formu.

Jak se tvoří Future Continuous : Budoucí průběhový čas se tvoří vazbou will be, za kterou následuje průběhový tvar významového slovesa. Předbudoucí tvar se tvoří pomocí vazby will have a příčestím minulým významového slovesa.

Kdy se používá Future Perfect Continuous : Použití Dokonavé průběhové časy (předpřítomný průběhový, předminulý průběhový a předbudoucí průběhový) se nejčastěji používají tehdy, když říkáme, jak dlouho už nějaká činnost v určitou chvíli probíhá. I've been cooking for two hours. He wasn't tired even though he had been cooking for two hours.

Kde se pouziva mě a kdy i

Anglické zájmeno „I“ znamená „já“, zatímco zájmeno „me“ můžeme přeložit jako „mě“ nebo „mně“.

Přítomný čas průběhový se používá, pokud se něco děje právě teď, v tento okamžik.Předpřítomný čas prostý používáme, když mluvíme o událostech, co se odehrály v minulosti, ale mají nějakou souvislost s přítomností. Jedním případem použití předpřítomného času prostého je pro mluvení o zkušenostech, které jsme prožili do současné doby.

Jak použít past perfect : Předminulý čas prostý používáme(Past Perfect) v angličtině tehdy, když chceme říct, který z minulých dějů proběhl dříve. Než použijete předminulý čas, je třeba si uvědomit celý kontext. Teprve z něj můžeme vyvodit, který z dějů proběhl dříve, a který později. When I arrived, Peter had already left.