Antwort Kdo to jsou Hunové? Weitere Antworten – Odkud pochází Hunové

Kdo to jsou Hunové?
Hunové přišli z Asie, přesto dodnes není zcela známé místo jejich přesného původu. Někteří historikové považují za pravlast tohoto bojovného kmene Korejský poloostrov.Tradičně se termínem „doba stěhování národů“ označuje období od konce 4. až do poloviny 6. století našeho letopočtu.Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Ve kterém století se začali Slované stěhovat : v 6. století začaly stěhovat na jih, východ a západ. Podle toho se dělí na jižní Slovany, východní Slovany a západní Slovany. Slované se živili hlavně zemědělstvím a řemeslem.

Jak vypadaly Hunové

Čarodějnice se tam spřáhly se zlými duchy a zplodily s nimi proklaté plemeno lidí nevysokého vzrůstu, nažloutlé pleti a ohyzdných tváří. Byli to nomádi, kteří prakticky nesesedali z koní – válečníci neznající slitování. Svět je měl poznat jako Huny…

Co je to hun : Duše Hun sídlí v Játrech a je nazývána éterickou duší. Do těla vstupuje krátce po narození. Je zodpovědná za naši kreativitu, nápady, plány, inspirace. Je to duše, která neustále hledá a tvoří.

Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, případně objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517. Pojem tedy pokrývá zhruba deset století lidské, zejména ovšem evropské historie.

Hunové terorizovali Evropu téměř sto let a velkou měrou přispěli k pádu celé Západořímské říše a stěhování národů.

Kdo byli Ostrogóti

Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli raní Germáni, kteří tvořili jednu z hlavních větví východogermánských Gótů (další hlavní větev byli Vizigóti). Původ Ostrogótů se dá vysledovat až po Greutungy – odnož Gótů, kteří migrovali na jih od Baltského moře a během 3.století přišli Slované do jižní a střední Evropy. Tento přesun byl součástí procesu stěhování národů. Pravlastí Slovanů byla oblast mezi Vislou a Dněprem. Slované se živili hlavně zemědělstvím, chovali dobytek, jejich způsobem obživy byl i lov a rybolov.Slované žili v rodech, v jejichž čele stál staře- šina. Později se rody spojovaly v kmeny v čele s náčelníkem. Žili ve vesnicích čítajících kolem 50 obyvatel. Mrtvé spalovali a popel sypali do jam nebo do nádob (popelnic).

Roku 375 rozvrátili Hunové obě gótské říše a Ostrogóty si podmanili. Usadili se v Pannonii a ohrožovali římské impérium. Vůdce Attila, sjednotitel Hunů, podnikal útoky na římskou říši, ale byl nakonec roku 451 poražen v bitvě na Katalaunských polích.

Co jedli Češi ve středověku : Známé jsou druhy ředkve, kapusty, zelí, dýně, tykve, okurky, mrkve, cibule, česneku a řepy, z níž se nejdříve využívaly jen listy na špenát. Ovoce bylo hlavním sladidlem. V sadech rostly jabloně, hrušně, broskvoně a mezi oblíbené plody patřily švestky a třešeň.

Co je typické pro středověk : Vrcholný středověk

Počet obyvatelstva se oproti době raného středověku zdvojnásobil. Celý proces byl umožněn díky rozvoji zemědělství a zavedení trojpolního hospodaření. Bylo třeba nového území a půdy, tak došlo k vesnické kolonizaci a rozvoji měst, kde stoupá význam měšťanstva.

Odkud přišli Frankové

Frankové byli skupinou germánských kmenů, které se stěhovaly během stěhování národů. V pátém století došli do oblasti dnešního Beneluxu (Belgie a Nizozemí), kde se jim zalíbilo, a tak si toto území, uvolněné po rozpadu Západořímské říše, přivlastnili.

Židovská dívka původem z Německa Anne Franková si zápisky vedla v nizozemském úkrytu od třinácti do šestnácti let. Poté, co byl úkryt vyzrazen, putovala do koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde v březnu 1945 zemřela. Dnes by jí bylo osmdesát let.Vizigóti (neboli Západní Gótové, latinsky Visigothi, Wisigothi, Vesi, Visi, Wesi nebo Wisi) byli jedni z prvních Germánů, kteří spolu s Ostrogóty tvořili jednu z hlavních větví východogermánských Gótů. Tyto kmeny se zapsaly do dějin raného středověku, pozdní římské říše a období známého jako stěhování národů.

Kdo zacal stěhování národů : Attila, Bič Boží

Neměli kam jinam se přesunout, a tak zkoušeli nejprve z východu útočit na Východořímskou říši. Ta jim zaplatila výkupné a Hunové tak museli ještě západněji – vtrhli do Evropy a rozehnali východoevropské kmeny směrem na západ. To spustilo řetězovou reakci a najednou se stěhovala většina národů.