Antwort Kdo muze být obhajce? Weitere Antworten – Kdo může být obhájce

Kdo muze být obhajce?
Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem.Pokud nemá obviněný na služby obhájce dostatek financí, může zažádat o obhajobu bezplatnou, či za sníženou odměnu. Je třeba jen podat žádost prostřednictvím státního zástupce, v níž doloží nedostatek finančních prostředků. Pokud soud žádosti vyhoví, může si obviněný vybrat obhájce sám.Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení: je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotnickém ústavu. je-li jeho svéprávnost omezena. jde-li o řízení proti uprchlému.

Kdo je podezřelý : Podezřelý je pojem, používaný zejména ve zkráceném přípravném řízení. Trestní řád takto označuje osobu od okamžiku sdělení podezření (děje se obvykle na počátku prvního výslechu) až do okamžiku podání návrhu na potrestání soudu. Pojem „osoba podezřelá“ vedle toho používá trestní řád v souvislosti se zadržením (§ 76).

Kdo je to obhájce

Obhájce – obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc. Poškozený – ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná újma. Poškozený má nárok proti obviněnému na náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena.

Kdo je obhájce : Obhájce je v trestním řízení právní zástupce osoby, proti které se vede trestní řízení (obviněný). Obhájcem může být pouze advokát a jeho úkolem je poskytnout obviněnému kvalifikovanou právní pomoc a ve prospěch obviněného využít všechna práva a prostředky, které jsou v právních předpisech zakotveny.

Obhájce je v trestním řízení právní zástupce osoby, proti které se vede trestní řízení (obviněný). Obhájcem může být pouze advokát a jeho úkolem je poskytnout obviněnému kvalifikovanou právní pomoc a ve prospěch obviněného využít všechna práva a prostředky, které jsou v právních předpisech zakotveny.

Podmínky výkonu advokacie

je bezúhonný, získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice (případně jiné uznatelné vzdělání), vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, složil advokátní zkoušku a.

Kdo rozhoduje o odměně obhájce

Způsob určení odměny a náhrad advokáta, jakož i určení jejich výše, je zákonem svěřeno Ministerstvu spravedlnosti, které tak činí po vyjádření ČAK vyhláškou. V současné době se jedná o vyhlášku č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) – AT.Pojem „osoba podezřelá“ vedle toho používá trestní řád v souvislosti se zadržením (§ 76). Jedná se o osobu, kterou lze za určitých okolností zadržet, přestože proti ní ještě nebylo zahájeno trestní stíhání ani zkrácené přípravné řízení. Jedná se např. o osobu přistiženou při trestném činu.trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.). Nutná obhajoba se uplatňuje tehdy, pokud není obviněný schopen se sám hájit (nemůže třeba vyhledávat důkazy na svoji obhajobu, např. proto, že je zavřený).

Sukně, šaty, kostýmek nebo společenské kalhoty, dovoleno je v zásadě vše, samozřejmě s ohledem na důležitost události. Obecně pak platí, že ať už se rozhodnete pro sukni nebo kalhoty, oblečení by mělo být společenské, ale také pohodlné, měly byste se v něm cítit dobře a samozřejmě by Vám mělo slušet :).

Kolik si vydělá advokát : Advokáti s praxí delší pěti let dostávají mzdové nabídky začínající nejčastěji na 50tisících korun (v Libereckém kraji a na Vysočině od 45 000 Kč, v Praze od 80 tisíc). Podle mzdového průzkumu Graftonu mzdy zkušených advokátů dosahují od 65 (Liberec, Jihlava) do 100 tisíc (Brno, Plzeň) až po 180 tisíc korun v Praze.

Co je víc JUDr nebo Mgr : je taktéž akademický titul. Zjednodušeně se dá říci, že každý nositel titulu JUDr. byl nejdříve nositelem titulu Mgr. Název pochází z latiny a v nezkráceném znění znamená juris utriusque doctor, tedy doktor obojího práva.

Kdo může být obhájcem v trestním řízení

Obhájce – obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc. Poškozený – ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná újma. Poškozený má nárok proti obviněnému na náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena.

Již od přípravného řízení je oprávněn za obviněného činit návrhy (důkazní i procesní), podávat žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů a být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže by provedení úkonu nebylo možno odložit a zajistit včasné …Obviněný je pojem, náležející zejména do pokročilé fáze přípravného řízení. Obviněným je osoba od okamžiku, kdy proti ní bylo zahájeno trestní stíhání (kdy jí bylo sděleno obvinění), až do nařízení hlavního líčení soudem.

Jak dlouho trvá obhajoba : Na obhajobu bakalářské práce je vyčleněno přibližně 60 minut. Vlastní obhajoba probíhá rozpravou, během níž řešitel/ka seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky.