Antwort Kde rozdělit vodič PEN? Weitere Antworten – Kde se rozdeluje pen

Kde rozdělit vodič PEN?
ON doporučuje provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a proudový chránič osadit až v podružném rozváděči).proudové chrániče.

Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C. Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, tj. na straně zdroje.► Vodič PEN – vodič, který v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká „nulák“.

Jak musí být označen PEN vodič : Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů: barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích; modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.

Kde rozdělit PEN na PE an

Přípojnice původně zamýšlené jako N a PE budou spojeny. Rozdělení na samostatný střední a samostatný ochranný vodič pak může být provedeno v podružném rozváděči, přičemž ze spojených přípojnic v podružném rozváděči může být veden jak vodič PEN ke svítidlům, tak samostatné střední a ochranné vodiče zásuvkových obvodů.

Jak rozdelit PEN na PE n : Re: Jak správně rozdělit PEN vodič V dané situaci je nejjednodušším řešením připojit PE i N vodič z kabelu přímo na sběrnici PEN a žádné další svorkovnice nepřidávat. Na sběrnici PEN může být připojen "čistý" PE i "čistý" N, není to nic proti ničemu.

U nově zřizovaných bytových rozvodů a při kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů v bytech je bytová rozvodnice posledním možným místem pro rozdělení vodiče PEN, tedy přechod ze soustavy TN-C na TN-C-S. Průřez vedení za elektroměrem je nutné volit tak, aby nedošlo k nežádoucímu úbytku napětí.

Připojení vodičů PEN (PE) k uzemněnému středu (uzlu) zdroje se provádí podle PNE 33 0000-1, ed. 4 – čl. 3.3.3.8 a 5.1.1. Dále se vodič PEN (PE) ve venkovních vedeních v síti TN-C (TN-S) uzemňuje v hlavním vedení, v jeho odbočkách a v elektrických přípojkách.

Kdy je mozne pouzit vodič pen

Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku. Vodiče PEN, PEL nebo PEM musí mít izolaci na jmenovité napětí vodičů vedení.V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu že: průřezy vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 Cu nebo 10mm2 Al.Vodiče PEN

Vodič PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, ochranný zemnicí a nulový vodič – soustava AC) může být používán pouze v pevných instalacích. Pro mechanickou pevnost nesmí být jeho průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al.

Obě nové sběrnice PE a N se umístí těsně vedle sebe, přívodní PEN vodič se připojí nejdříve na PE sběrnici a dále bez přerušení vodiče pokračuje na sběrnici N. Mezi sběrnicemi může být vodič neizolovaný.

Kde se nesmí umisťovat rozvaděč : Před rozvaděčem musíte nechat trvale volný prostor s minimálně 80 cm rovnou plochou. Rozvaděč tedy neinstalujte do vestavěných skříní, pod schodiště ani na schodiště, ani ho nezakrývejte nábytkem či jinými předměty. Bytové rozvaděče se osazují ve svislé poloze, po otevření dvířek musí mít stále krytí alespoň IP 20.

Kam vede nulový vodič : Nulový (modrý) vede ze zásuvky do rozvaděče, kde je spojen jednak s vodičem zelenožlutým ze zásuvky a jednak s dalším, silnějším zelenožlutým vodičem, který vede na druhý pól zdroje (trafostanice/elektrárna).

Jaký je minimální průřez vodiče PEN

Vodiče PEN

Pro mechanickou pevnost nesmí být jeho průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. V normě je doplněna národní poznámka: „Při volbě průřezu vodiče hlavního pospojování je třeba zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hlavní pospojování jeho funkci.

Před rozvaděčem musíte nechat trvale volný prostor s minimálně 80 cm rovnou plochou. Rozvaděč tedy neinstalujte do vestavěných skříní, pod schodiště ani na schodiště, ani ho nezakrývejte nábytkem či jinými předměty. Bytové rozvaděče se osazují ve svislé poloze, po otevření dvířek musí mít stále krytí alespoň IP 20.výška spodní hrany rozváděče od podlahy nebo definitivně upraveného terénu:

  • o ve vnitřních instalacích není stanovena, avšak jističe a svorkovnice PEN musí být obsluze přístupné ve výšce minimálně 300 mm;
  • o ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm.

Jak poznat fázi a Nulák : Zásuvky s jednou fází je nutné zde připojit třemi vodiči – fázovým (černý, případně hnědý), nulovým (modrý) a ochranným (zelenožlutý). Fázový vodič při předním pohledu na zásuvku se zapojuje k levé zdířce, nulový se naopak zapojuje ke zdířce pravé. Třetí vodič, ochranný, se připojí na středový kolík.