Antwort Kam podat stížnost na policii? Weitere Antworten – Kde si stěžovat na postup policie

Kam podat stížnost na policii?
Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho útvaru Policie ČR, na jehož příslušníka nebo zaměstnance si stěžujete. Většinou se jedná o některé z krajských policejních ředitelství.Úkoly policie plní též její civilní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V čele Policie České republiky stojí policejní prezident, kterým je od roku 2022 Martin Vondrášek.Trestní oznámení můžete podat i anonymně. Trestné činy policistů vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Kdo je nadřízený Městské policii : Zřizování obecní policie a její řízení

Tento orgán obce může být kdykoliv zřízen i zrušen zastupitelstvem obce v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky obce. Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo obce nepověří řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva.

Kdo kontroluje postup policie

Generalni inspekce. legislativní proces – parlament schvaluje bezpečnostní politiku státu, včetně jednotlivých zákonů (zejména zák. o policii, zák. o služebním poměru), které bezprostředně činnost policie ovlivňují (úkoly, práva, příprava a zabezpečení příslušníků atd.).

Jak podat podnět na policii : Stížnosti na útvary policie s celostátní působností můžete zasílat na Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, a to prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected] (případně se na toto pracoviště můžete obracet také telefonicky na čísle: 974 827 301).

V tísni volejte linku 158. – Volání je anonymní! Oznamovatel nemusí sdělit své jméno. – Sdělené informace policie použije při odhalování pachatelů.

Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

Kdy se střídají směny policie

směny se střídají v intervalu dvanácti hodin, včetně neplacené přestávky v práci, v denní a noční směně, kdy denní směna začíná v 07:00 hodin a končí v 19:00 hodin, trvání směny 11 hodin, noční směna začíná v 19:00 hodin a končí v 07:00 hodin, trvání směny 11 hodin.Policisté a strážníci se musí chovat uctivě a slušně. Pokud od Vás něco žádají, musí Vám sdělit důvod a poučit Vás o Vašich právech a povinnostech. Pokud policista nebo strážník není v uniformě, musí se prokázat služebním průkazem nebo odznakem s identifikačním číslem.Zásady pro podání trestního oznámení

  1. může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený
  2. lze podat ústně či písemně
  3. je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství.


Podat trestní oznámení lze na kterékoli policejní stanici. Oznámení musí každý podvedený podat osobně sám za sebe. Hromadné oznámení v ČR neexistuje. Policie si případy podvedených sama spojí podle společných údajů podvodníka a pokud škoda přesáhne 10 tisíců bude hodnoceno jako trestný čin.

Co nesmí policista : Omezení vyplývající ze vzniku služebního poměru:

Nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů subjektů, které provozují podnikatelskou činnost, ani vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona o služebním poměru s výjimkou činností uvedených v interním předpisu.

Jaké jsou směny u policie : Služba u nás se řídí zákonem o služebním poměru, takže tvůj fond pracovní doby bude jen 37,5 hodiny týdně. Tyto hodiny si odsloužíš po 12hodinových směnách (většinou den-noc a následné 2 dny volna).

Kde nahlasit napadeni

V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.Proto vězte, že pokud se policista v civilu představuje služebním průkazem, musí být součástí toho průkazu i odznak policisty, či kriminalisty. Pokud byste i tak měli jakékoliv pochyby, můžete si pravost policisty ověřit ještě prostřednictvím operátorů linky tísňového volání 158.

Kolik hodin denně pracuje policista : Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50% měsíčního služebního příjmu. Sociální výhody: Základní doba služby policisty je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném, dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu.