Antwort Jak zjistím kdo má u mě trvalý pobyt? Weitere Antworten – Jak zjistit kdo má trvalý pobyt

Jak zjistím kdo má u mě trvalý pobyt?
Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat osobně, elektronicky nebo formou listinného podání, a to u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, případně u Ministerstva vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4).V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území.Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT v případě, že má občan elektronicky čitelný identifikační doklad nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra.

Kdy dostane cizinec trvalý pobyt : O žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu rozhodne Ministerstvo vnitra do 180 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.

Kdo je v registru obyvatel

Jedná se například o jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresu místa pobytu, doručovací adresu, státní občanství, apod.

Jak ziskat vypis z registru obyvatel : O výpis z registru obyvatel můžete požádat:

  1. online na Portálu občana, prostřednictvím datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  2. osobně na Czech POINTu, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra;
  3. prostřednictvím poštovních služeb.

jeho jmenné údaje, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, údaje jeho rodičů, dětí a manžela či registrovaného partnera v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, případně datum narození), údaje o úmrtí, prohlášení za mrtvého nebo prohlášení za nezvěstného vedené k tzv. osobě blízké.

Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí. Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Jak ziskat vypis z Registru obyvatel

O výpis z registru obyvatel můžete požádat:

  1. online na Portálu občana, prostřednictvím datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  2. osobně na Czech POINTu, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra;
  3. prostřednictvím poštovních služeb.

Přihlásíte se na portál veřejné správy do formuláře, pak vyplníte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do vaší datové schránky a do formuláře zadáte IČO požadované osoby.Krátkodobý pobyt v ČR – bez víza

Pokud vaše země nemá s Českou republikou zavedenou vízovou povinnost, můžete dle zákona o pobytu cizinců do ČR přicestovat s platným cestovním dokladem nejdéle na 90 dnů během 180 dnů.

Kdy lze žádat o české státní občanství České státní občanství pro cizince O české státní občanství může žádat prakticky každý cizinec, jenž má na území České republiky povolen trvalý pobyt po dobu minimálně 5-ti let. Do této kategorie spadají i žadatelé o české státní občanství pro Ukrajince.

Kdo může žádat o výpis z Registru obyvatel : Výpis veřejně přístupných údajů se vztahuje ke všem osobám, které jsou evidovány v registru osob – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. O údaje konkrétní osoby je možné požádat prostřednictvím jejího IČO (identifikačního čísla osoby), pod kterým je osoba zapsaná v registru osob.

Jak zjistit zda jsem v registru : Jak zjistíte, že máte záznam v SOLUSu Zjistit, zda jste vedeni v registru dlužníku není nic složitého. Na internetové stránce www.solus.cz stačí vyplnit formulář s žádostí o výpis z registru. Požadován bude i váš úředně potvrzený podpis, který si můžete nechat potvrdit na pobočce České pošty.

Jak odhlásit nájemníka z trvalého bydliště

Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště. Žádost podává oprávněná osoba, která je držitelem nájemní smlouvy k danému objektu nebo vlastníkem tohoto objektu (nemovitosti).

Co je nutné doložit

  1. Platný občanský průkaz, a pokud jej občan nemá, jiný obdobný doklad (např. cestovní pas, řidičský průkaz).
  2. U dětí do 15 let rodný list a občanský průkaz dítěte, pokud mu byl vydán.
  3. Doklad k prokázání změny trvalého pobytu – např. nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka či nájemce bytu/domu.

Trvalý pobyt může zrušit, pokud se prokáže: že byl zápis proveden na základě nepravdivých, pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, popř. došlo k doložení nepravdivých nebo nesprávných skutečností.

Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem : Česká legislativa specifikuje více typů pobytů cizinců v ČR a to především krátkodobý pobyt určený po dobu méně než 90 dnů. Dále dlouhodobý pobyt a dlouhodobé vízum určené pro delší dobu než 90 dnů a trvalý pobyt pro cizince, kteří se rozhodli zůstat v České republice.