Antwort Jak vypada citace v textu? Weitere Antworten – Jak napsat citaci v textu

Jak vypada citace v textu?
Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno- datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.Parafrázi nijak graficky nedodlišujeme od ostatního textu a vždy ji opatříme citací. Bez ohledu na délku parafráze ji formulujeme tak, aby bylo čtenáři zcela zřejmé, kde parafráze začíná a kde končí (jakými způsoby viz níže příklady).Jedná se o velice oblíbený způsob citování. Podobný způsob, nazývaný také jako „author-date“ se objevuje v mnoha citačních stylech. Jeho princip spočívá v uvedení jména tvůrce a roku vydání citovaného informačního zdroje přímo v textu formou jméno-datum (ISO 2021).

Jak citovat v textu bez autora : Jak citovat zdroj, u kterého není uveden autor Jestliže totiž u nějakého zdroje není uveden autor, uvádí se např. název instituce nebo serveru, na kterém je tento zdroj dostupný + (ROK). Nikdy se ale v textu neuvádí plná URL adresa.

Jak označit zdroj v textu

Při označování použitých zdrojů v textu se nejčastěji využívají číselné odkazy (Vancouver style), systém autor-datum (harvardský systém) nebo průběžné poznámky pod čarou. Jen výjimečně můžete rozhodnout sami, který formát preferujete, většinou je předem zadán podle toho, kde publikujete.

Co je to citace v textu : Co je citování Citování znamená, že v textu své práce uvádíte odkazy na informační prameny, které jste ve své práci použili (vycházíte z nich, polemizujete s nimi, odvoláváte se na ně) a které jsou ve formě citací uvedeny v seznamu použité literatury.

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává.

Jak parafrázovat: Proces parafrázování v 5 krocích

Napište ji vlastními slovy – Ponechte si úryvek stranou a napište jej vlastními slovy. Použijte synonyma, změňte strukturu vět nebo podle potřeby změňte slova na aktivní či pasivní. Křížová kontrola úryvku – Porovnejte původní úryvek s tím, který jste napsali.

Jak se píše citace z internetu

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.Pro všechny elektronické zdroje platí:

Číslo vydání, místo vydání a nakladatelství uvádíme dle informací, které jsou uvedeny v online dokumentu (pokud jsou dostupné). V každém odkazu nesmí chybět označení typu nosiče [online] a datum náhledu [cit. RRRR-MM-DD].

Několik poznámek k odkazování:

8); pokud není součástí textu, uvádí se v závorce, např.: (Nešetřil, 2010, s. 8); – jestliže existuje více autorů než tři nebo je první z nich dominantní, připojuje se spojka et al. nebo a kol., např.: (Nešetřil, Matoušek, Valla, a kol., 2010, s.

Jak citovat přímou citaci v textu : Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak citovat přímou citací v textu : Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak Zdrojovat text

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním).

Jak citovat v textu více zdrojů : Kombinace více citačních metod v jednom textu se nepřipouští. V textu se obvykle do kulatých závorek uvádí zkrácená citace použitého informačního zdroje v pořadí příjmení tvůrce/autora a rok publikování. V kulaté závorce, pokud je to nutné, se uvádí i stránkování.