Antwort Jak vypadá trikolóra? Weitere Antworten – Jak má být trikolóra

Jak vypadá trikolóra?
Při svislém vyvěšení je bílá barva nalevo, červená napravo a modrý klín nahoře. Při vyvěšení vlajky z okna na stožár kolmo k fasádě domu – pak červená bude vždy směřovat směrem k budově. Při státních svátcích se česká vlajka vyvěšuje obvykle před státní budovu na stožár, který stojí v čele této budovy.Českou státní trikoloru představují bílá, červená a modrá barva v takto určeném pořadí. Jejich odstín sice není zákonem přesně stanoven, jako vzor se však většinou používá barevná příloha zákona o státních symbolech.Pořadí barev české trikolory

Česká státní trikolora se skládá z bílé, červené a modré v takto určeném pořadí. Jejich odstín není zákonem přesně stanoven, jako vzor se většinou používá barevná příloha zákona o státních symbolech. Výše uvedené pořadí barev je zleva doprava nebo shora dolů.

Jaký je rozdíl mezi českou a ruskou trikolorou : Modrá barva spolu s tradiční dvojicí vytvářela tzv. slovanskou, respektive ruskou trikolóru. Na rozdíl od ruské trikolory má však ta česká modrou barvu vespod, ne uprostřed. Rovněž vlajky tehdejších spojenců Spojených států, Francie a Spojeného království obsahují tyto barvy.

Proč se státní vlajka nikdy nesmí dotknout země

Naše státní vlajka musí být vždy vztyčena na nejčestnějším místě, stožár by měl být umístěn před hlavním vstupem do budovy. Státní vlajka se na stožár vztyčuje co nejrychleji a spouští co nejpomaleji, přičemž se nikdy nesmí dotknout země ani vodní hladiny.

Kdy se používá trikolora : Trikolora se používá jako šněrovadlo ke svazování spisů a důležitých státních dokumentů. Používají ji tedy notáři, právníci, soudní znalci, úředníci ministerstev, kanceláře prezidenta republiky.

Červenobílá bikolóra je tradičním symbolem Čech, modrý klín býval někdy vykládán jako symbol Slovenska, po přisvojení vlajky Českou republikou jako symbol Moravy.

Vlajku Francie tvoří tři svislé pruhy – zleva doprava modrý, bílý a červený v poměru 30:33:37. Tento poměr byl zvolen proto, aby měli lidé při třepotání vlajky ve větru dojem tří stejně širokých pruhů. Barvy francouzské vlajky vychází z původní královské čistě bílé vlajky a barev červeného a modrého znaku Paříže.

Co znamená modrá barva na české vlajce

Úředně byla nová, třetí barva zavedena v roce 1920. barvu, modrou. Tato barva je spojena se znakem Moravy a v době předválečného Československa i se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Oficiální české barvy nacházejí uplatnění i na stuhách státních záslužných řádů a vyznamenání.Bílá symbolizuje mír, čistotu, neposkvrněnost, dokonalost a svobodu. Modrá představuje stálost, víru, věrnost a Bohorodičku. Červená je symbolem energie, síly, krve prolité za vlast a absolutistické vlády.Vlajka Mosambiku je jednou z mála, která na sobě vyobrazuje zbraň, konkrétně samopal AK-47. V červeném trojúhelníku leží žlutá pěticípá hvězda s bílou otevřenou knihou, samopalem a motykou. Červený klín je vložen mezi tři vodorovné pruhy – zelený, černý a žlutý, které jsou mezi sebou odděleny úzkými bílými proužky.

Pro odpor především slovenské politické scény a podobnost s výsostnými symboly Polska a rakouské republiky byl tento původní český zemský symbol nahrazen novou státní vlajkou, jejímž autorem se stal Jaroslav Kursa, autor i nových čs. státních znaků.

Jak vypadá italská vlajka : Italskou vlajku reprezentují tři svislé pruhy zeleno-bilo-červené trikolory. Zelený pruh evokuje zelené pastviny, bílý připomíná sníh na alpských vrcholcích a červená symbolizuje krev, kterou prolili italští vojáci během bojů o italskou nezávislost. Při jejím vzniku se Italové inspirovali francouzskou vlajkou.

Co symbolizuje trikolora : Státní barvy jsou jeden ze státních symbolů České republiky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.

Jak vypadá Ruska trikolóra

Vlajka Ruska je trojbarevná trikolóra tvořená třemi vodorovnými pruhy se stejnou šířkou bílé, modré a červené barvy. Vlajka má poměr stran 2:3.

Vlajka Španělska je tvořena listem o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pruhy v barvách červené, žluté a červené, o poměru šířek 1:2:1. Ve žlutém pruhu je umístěn státní znak o výšce 2/3 šířky vlajky. Znak je na vlajce posunutý blíže k žerdi – jeho svislá osa je od ní vzdálená ½ šířky vlajky (⅓ délky).Vlajka Izraele je tvořena dvěma modrými pruhy podél horního i dolního okraje listu na bílém podkladu (pruhy jsou v poměru šířek 3:5:16:5:3), s modrou šesticípou Davidovou hvězdou (Davidovým štítem) tvořenou dvěma přetínajícími se trojúhelníky uprostřed.

Kdy se nosi trikolora : Trikolora se používá také k dekoračním účelům při slavnostních příležitostech. Najdeme ji na stuhách k medailím a na věncích, které kladou představitelé státu (prezident, ministři apod.) při různých příležitostech. Při oslavách státních svátků a jiných významných událostí si ji lidé připínají na oděv.