Antwort Jak se ptáme na částice? Weitere Antworten – Jak se poznají částice

Jak se ptáme na částice?
Částice jsou řazeny mezi tzv. neohebný slovní druh, tedy nemění svůj tvar- nedají se časovat ani skloňovat jako ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa). Částice také nejsou větným členem- při větném rozboru nejsou označovány jako větný člen a z rozboru je vynecháváme.Částice jsou neohebná slova, která uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh (např. otázku, rozkaz, přání, zvolání) anebo vyjadřují různý postoj mluvčího k adresátovi nebo k obsahu sdělení.Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů.

Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např. nahoře, daleko, dříve, lépe…).

Na jaký slovní druh se ptáme jaký : Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy vlastnictví. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ, KTERÝ, ČÍ

Jaké jsou částice

Rozdělení částic

Podle původu částice dělíme na: Vlastní – nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu: ať, kéž, ano. Nevlastní – mohou být podle souvislosti i jiným slovním druhem: jistě, asi, prý.

Co patří mezi částice : Mezi částice patří například: ano, ne, kéž, nechť, což, pak, jen apod. Kéž by byl už zase podzim. Ano, to zní jako skvělá zpráva.

Rozdělení částic

  • modální – nejspíš, zajisté, možná, asi.
  • intenzifikační – velmi, velice, příliš, moc (pozor na platnost slovního druhu ve větě)
  • vytýkací – jen, také, třeba, teprve, pouze, přímo.
  • modifikační – přece, ale, prostě, snad, jen, klidně
  • odpověďové – ano, ne.
  • negační – ne, nikoli.


Základem příslovcí jsou nejčastěji přídavná jména (příslovce jsou odvozena od přídavných jmen). Např. dobrý – dobře, lehký – lehce, měkký – měkce apod. Co se týče větných členů, příslovce ve větě nejčastěji plní funkci příslovečného určení: (Petr rychle vyskočil.)

Na jaké otázky odpovídají příslovce

Příslovce vyjadřují podobné významy jako spojení předložky a podstatného jména. Odpovídají na otázky kdy, kde, kam, proč, jak dlouho atd.Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. ptáme se na ně CO DĚLÁ CO DĚLALI CO BUDEŠ DĚLATPtáme-li se otázkou KAM, jako například do města, do školy, na stůl apod. , pak se nám pojí předložka se 4. pádem. Ptáme-li se otázkou KDE, jako na příklad ve městtě, ve škole, na stole apod.

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.).

Jak se ptát na slovní druhy : Tipy k určování slovních druhů

Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO. Ptáme se na ně JAKÝ, KTERÝ, ČÍ Zkusíme si za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje.

Jaké jsou základní elementární částice : Atom je elektroneutrální částice, která se skládá z elementárních částic: protonů (p+) • neutronů(n0) • elektronů(e-). Atom je tvořen atomovým jádrem a obalem. Atomové jádro obsahuje protony (p+) a neutrony(n0) a má kladný náboj.

Co je nejmenší částice

Atomy jsou nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí. Atomy jsou složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklopeno relativně velkým a lehkým elektronovým obalem. Každý typ atomu odpovídá určitému chemickému prvku (viz periodická tabulka).

Částice. Vyjadřují pocity, přání a postoje mluvčího. Nejsou žádným větným členem. Studenti si je často pletou s příslovci a se spojkami, ale částice nespojují slova ani věty a nelze se na ně zeptat jako na příslovce.Příslovce (latinsky adverbia) jsou neohebný slovní druh. Vyjadřují bližší okolnosti dějů, konkrétně: okolnosti časové (přišel pozdě, odešli včera) okolnosti místní (odešel do práce, budeme doma)

Jaké slova jsou příslovce : Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti děje (místo, čas, způsob atd.). Nejčastěji se vážou na slovesa (šel rychle), přídavná jména (vemi rychlý) a příslovce (značně nezdravě). Mohou se vázat i na podstatná jména (cesta domů).