Antwort Jak se počítá průměr známek na vysokou školu? Weitere Antworten – Jak se počítají známky na vysvědčení

Jak se počítá průměr známek na vysokou školu?
Výsledná známka na vysvědčení se řídí aritmetickým průměrem. Při průměru "něco celá pět" bude udělena lepší známka. Například když za pololetí někdo dostane těchto šest známek 1-, 3, 3-, 1, 4, 2, aritmetický průměr spočítáme jako 15 : 6, což je 2,5. Student tedy dostane na vysvědčení dvojku.Dobrý den, počítají se pouze koncoroční známky, ze všech předmětů uvedených na vysvědčení (1. -3. ročník).Do průměru se započítávají předměty ukončené zkouškou – známkou A-F nebo 1–4, tj. nezapočítávají se zápočty a kolokvia; počítá se zpravidla na dvě desetinná místa; někdy se vypočítává tzv. vážený průměr – tj.

Jak se počítá vážený studijní průměr : Vážený průměr – počítá se z předmětů absolvovaných nebo uznaných v rozhodném úseku tak, že součet součinů (známka * kredity) za všechny dané předměty se vydělí součtem kreditů za všechny dané předměty.

Jak zjistím průměr z vysvědčení

Váš studijní průměr spočítáte tak, že sečtete hodnotu všech známek (přes všechny ročníky dohromady) a vydělíte celkovým počtem známek.

Jaká známka je 70 % : Hodnotící stupnice

Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice: 100 – 85 % bodů – výborně 84 – 70 % – chvalitebně 69 – 50 % – dobře.

Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Příklad klasifikace na vysokých školách

Zkouška Zkouška (klasická číselná stupnice) Kolokvium
A (výborně) 1 (výborně) P (prospěl)
B (výborně minus) 1,5 (velmi dobře)
C (velmi dobře) 2 (dobře)
D (velmi dobře minus) 2,5 (uspokojivě)

Jaká známka je 70%

Hodnotící stupnice

Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice: 100 – 85 % bodů – výborně 84 – 70 % – chvalitebně 69 – 50 % – dobře.S tím, že má každá známka jinou váhu, se výpočet značně ztížil a klasicky "na papíře" zabere více času. Vážený průměr funguje tak, že se každá známka vynásobí svojí váhou, a součet těchto součinů se vydělí celkovým počtem vah. Provedeme výpočet a zjistíme tak průměr známek.Jak vypočítat vážený průměr známek

  1. 1. Ujistěte se, že máte k dispozici hodnoty a odpovídající váhy pro každou známku.
  2. 2. Vynásobte každou hodnotu známky odpovídající váhou.
  3. 3. Sečtěte všechny výsledné součiny.
  4. 4. Sečtěte všechny váhy.
  5. Výsledek ze součtu součinů vydělte součtem vah.


Váha známky udává, jak je známka důležitá – čím větší číslo, tím větší důležitost známka bude mít. Tato skutečnost se projeví v rámci hodnocení distanční výuky, kdy známky, které děti v této době získaly, odpovídají nejčastěji váze 0,1 (malá motivační známka) nebo 0,25 (motivační známka).

Jak se vypočítá průměr : Průměr Jedná se o aritmetickou střední hodnotu a vypočítá se tak, že se sečtou skupiny čísel a pak se vydělí počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

Co se stane když dostanu pětku na vysvědčení : Co to je reparát Žák, který na konci školního roku na vysvědčení dostal pětku z jednoho nebo dvou povinných předmětu, bude vykonávat opravnou zkoušku neboli reparát. Když vykoná zkoušku úspěšně, tak automaticky postupuje do dalšího ročníku.

Jaká známka je 76%

Hodnotící stupnice

Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice: 100 – 85 % bodů – výborně 84 – 70 % – chvalitebně 69 – 50 % – dobře.

Poštovní známka s motivem poštovních skřítků a Karlova mostu. Hodnota zastoupena písmenem „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejnou zásilku v prioritním režimu dodání do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – aktuálně 34 Kč. Vhodné na pohlednice, nebo obálky.Obecně u přijímaček na gymnázia a žádané střední školy je to 70 a více bodů. Průměrný počet bodů u jednotné přijímací zkoušky v roce 2023 byl 48 bodů ze 100 (součet bodů z testu z ČJ a M).

Kdy se dozvim jestli mě vzali na školu : Kdy se dozvím jestli mě vzali na střední školu Výsledky budou zveřejněné 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo elektronickém systému (stejném, kde se podává přihláška) pod registračním číslem.