Antwort Jak se nazyva nejstarsi část Ceskeho masivu? Weitere Antworten – Co patří do Ceskeho masivu

Jak se nazyva nejstarsi část Ceskeho masivu?
Český masiv součást (troska) evropského variského neboli hercynského orogénu neboli variscid (hercynid); zahrnuje území Čech a západní Moravy až po linii Znojmo-Přerov-Karviná (za touto hranicí se Český masiv noří pod západokarpatské jednotky) a dále okrajové části ležící na území Polska, Německa a Rakouska.Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského neboli hercynského orogénu (geologické označení pro pásemné pohoří – horstvo), který byl vyvrásněn při variské (= hercynské) orogenezi (vrásnění) hlavně v intervalu mezi 380-300 miliony let před přítomností, tj. v době od středního devonu do svrchního karbonu.Naše území se geologicky dělí na dvě zcela odlišné jednotky: Český masiv a karpatskou soustavu. Nápadnou hranicí mezi nimi je linie vedoucí zhruba od Ostravy k jihozápadu přes Zlín k Mikulovu. Český masiv je zbytkem variské Evropy, tzn. masivem mikrokontinentů, čili teránů, sblížených a spojených při variské orogenezi.

Co je Krystalinikum : Krystalinikum anebo basement (z angl. podloží) je komplex krystalických, většinou metamorfovaných a magmatických hornin, hlavně granitoidů. Obvykle se používá pro označení vrstvy hornin pod sedimenty, platformním pokryvem nebo výplní pánví.

Co je to Orogeneze

orogeneze horotvorný pochod vedoucí ke vzniku pásemných pohoří, většinou v důsledku vyvrásnění depresí geosynklinálního typu. Orogeneze je dlouhodobý pochod, trvající i desítky miliónů let a obvykle se dělí v řadu dílčích maxim neboli fází (projevujících se často v rozdílných oblastech téhož orogenního pásma).

Kdy vznikl Český masiv : Český masiv je jednou z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších oblastí evropského variského horstva, které bylo vyvrásněno v období od středního devonu do svrchního karbonu před 380 až 300 miliony let. Jeho vývoj byl spojen s kolizí prvohorních kontinentů Gondwany a Laurussie.

Český masiv je oblast kosočtvercového tvaru s poměrně výrazným, na severozápad pronikajícím výběžkem Durynského lesa. Masiv se na jihu, jihovýchodě a východě noří pod alpskou frontu, tedy pod okraj Alp a Karpat, mezi nimiž je v oblasti od Vídně po Uherské Hradiště vyvinuta Vídeňská pánev.

Vznikaly mnohá pohoří : Alpy, Pyreneje, Karpaty a Himaláje.

Co je to vnější geologické děje

Exogenní (vnější) geologické pochody

Zabývá se procesy, které probíhají na zemském povrchu a formují jej – např. činnost vody, větru, ledovců, krasové jevy, zvětrávání, transport a hromědění materiálu.Pohoří vznikají vlivem tektonického pohybu litosférických desek a jejich vzájemnou kolizí. Proces vzniku hor se odborně nazývá orogeneze a využívá se pro něj český ekvivalent horotvoří. Vlivem srážky litosférických desek dochází k nárůstu tlaku, který má za následek vyvrásnění pásemných pohoří.vrásnění deformace vyvolané působením dynamických sil, především tangenciálních, které jsou příčinou obecného vrásnění a hlubinného (metamorfního) vrásnění. Radiální síly jsou příčinou mnohem méně výrazného kerného (blokového) vrásnění.

Český masiv je pozůstatek kolizního orogenu zformovaného variským vrásněním, který přesahuje území České republiky. Jedná se o jednu ze dvou základních geologických jednotek na území Česka (tou druhou jsou Západní Karpaty).

Jak se nazývá nejvyšší pohoří České republiky : Krkonoše jsou nejvyšším středoevropským pohořím mezi Alpami na jihu a Skandami na severu. Zároveň jsou i nejvyšší horskou skupinou v pásmu starobylých Hercynid, které v prvohorách vytvořily základ střední Evropy.

Jak se jmenuje nejvyšší evropské pohoří : Nejvyšší alpskou horou je Mont Blanc (4808 m). Další čtyřtisícovky leží na území Francie, Itálie a Švýcarska. Alpy jsou nejvyšší pohoří Evropy a čtyřtisícovky jsou tedy nejvyšší místa kontinentu. Někdy je za nejvyšší pohoří Evropy považován Kavkaz, se svojí nejvyšší horou Elbrus (5642 m).

Jaké jsou typy zvětrávání

Zvětrávání můžeme rozdělit podle převládajícího typu působící síly na: fyzikální (mechanické), chemické, biologické.

Geologické děje souvisejí s postupnými proměnami vesmírných těles, bezprostředně se s nimi lze setkat na Zemi. Mohou se odehrávat na povrchu (pak se označují jako vnější geologické děje) či pod povrchem (vnitřní geologické děje).Jaké hory a kdy v článku navštívíte

  • Krkonoše (v létě, v zimě)
  • Šumava (v létě, v zimě)
  • Krušné hory (v létě, v zimě)
  • Jizerské hory (v létě, v zimě)
  • Jeseníky (v létě, v zimě)
  • Králický Sněžník.
  • Beskydy (v létě, v zimě)
  • Vlašimská pahorkatina (v létě, v zimě)

Jaká je nejnižší hora na světě : Za nejmenší horu světa tak bývá nejčastěji považován australský vrchol Mount Wycheproof, který nad okolním terénem vystupuje jen o pouhých 43 metrů.