Antwort Jak poznat tropy a figury? Weitere Antworten – Jaký je rozdíl mezi tropy a figury

Jak poznat tropy a figury?
Podstatnou vlastností slovních figur je skutečnost, že se při jejich užití nemění význam slov, která figuru vytvářejí X tropy fungují na principu přenášení významu.Obrazná pojmenování v užším smyslu neboli tropy jsou založeny na přenášení významu. Jejich podstatou je mnohoznačnost slov. K základním tropům řadí metaforu, metonymii a symbol. Ostatní tropy, jako například přirovnání, alegorie, personifikace nebo synekdocha, jsou pouze podskupinami těchto základních tropů.Tropy spočívají v přenášení slovního významu – autor nemyslí úplně doslovně to, co píše, ale je v tom nějaká podobnost nebo souvislost. Například: metafora – přenesení významu pomocí vnější podobnosti, společné vlastnosti atd. (např. "hlava rodiny")

Co jsou to básnické figury : S figurami se setkáme především (ne ale výlučně) v umělecké literatuře, převážně pak v poezii. Jedná se o literární prostředek založený hře s jazykem po jeho formální stránce. Často jsou to různá opakování, vypouštění hlásek/slov či např. změna slovosledu.

Co patří mezi tropy a figury

nalezne v textu tropy a figury (alegorie, aliterace, anafora, apostrofa, dysfemismus, elipsa, epifora, epizeuxis, eufemismus, gradace, hyperbola, inverze, metafora, metonymie, oxymóron, personifikace, přirovnání, řečnická otázka, symbol, synekdocha);

Co jsou to figury a tropy : Stylově příznačné kategorie poetiky, rétoriky a stylistiky, užívané se záměrem oživit (aktualizovat) řečový projev přenesením původního významu slov (u tropů) n. méně obvyklým užitím jejich zvukových n. grafických podob či kombinací (u figur).

Výraz trop pochází z latinského tropus a řeckého tropos ze slovesa trepo = obracím, měním. Termín tropy je dnes na ústupu, používá se označení básnické obrazy, figurativní výrazy nebo metafory (v širším smyslu).

Figura (zdrobněle též figurka; z lat. fingere, utvářet, vymýšlet, předstírat) může být: postava, např. v umění se může jednat o postavu literární, dramatickou, filmovou, taneční, hudební či výtvarnou apod.

Co patří mezi tropy

K základním tropům řadí metaforu, metonymii a symbol. Ostatní tropy, jako například přirovnání, alegorie, personifikace nebo synekdocha, jsou pouze podskupinami těchto základních tropů. Přehled základních tropů a jejich podskupin: Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti.