Antwort Co to je informovaný souhlas? Weitere Antworten – Co znamená informovany souhlas

Co to je informovaný souhlas?
Informovaný souhlas (někdy též poučený souhlas) je formou informovaného rozhodnutí, kterým daná osoba vyjadřuje souhlas s určitou skutečností, respektive s provedeném určitého úkonu (například dotazníkového šetření).Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Řešitel/ka projektu mne informoval/a o podstatě výzkumu a seznámil/a mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu používány, podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na výzkumu vyplývají.Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy mu jeho zdravotní stav neumožňuje souhlas vyslovit (čímž není dotčeno jeho dříve vyslovené přání), nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození …

Který zákon upravuje poskytování informovaného souhlasu : Ze zákona o zdravotních službách nevyplývá, že pro případ písemného informovaného souhlasu musí být i výše uvedené informace poskytnuty písemně, nový občanský zákoník však stanoví v § 2638 odst. 1, že pokud o to ošetřovaný požádá, podá mu poskytovatel srozumitelné vysvětlení dle tohoto ustanovení v písemné formě.

Kdy se podepisuje informovaný souhlas

Podle § 34 odst. 1 zákona o zdravotních službách je souhlas považován za informovaný, jestliže byla pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.

Co je to souhlas : Souhlas, přivolení, povolení či svolení je v obecném jazyce projev vůle, kterým jedna osoba dobrovolně přijímá návrh druhé anebo vědomě nebrání jednání druhé osoby. Souhlas může být udělen explicitně (například ústně nebo písemně) anebo implicitně (v duchu úsloví „kdo mlčí, souhlasí“).

Kromě toho má informovaný souhlas obsahovat informaci, zda existuje nějaká jiná alternativa či více alternativ, kromě navržené zdravotní služby, které by bylo možno v daném případě pro léčbu pacienta uplatnit, jaký je jejich možný přínos, důsledky a rizika a pacient by měl být poučen o možnosti sám si zvolit vhodnou …

Co musí souhlas obsahovat Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl mít 4 základní náležitosti. Musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle ze strany subjektu údajů.

Kdy je nutný informovaný souhlas

V České republice je nutnost informovaného souhlasu regulována §93-103 občanského zákoníku. Souhlas musí být v písemné formě, pokud by mělo jít o oddělení části těla, která se již neobnoví, o lékařský pokus nebo zákrok, který není nutný (s výjimkou přechodných kosmetických zákroků).Informovaný souhlas pacienta má podle zákona o zdravotních službách – a rovněž i podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci – s pacientem podepsat ten zdravotnický pracovník, který je způsobilý k provedení výkonu, jehož se souhlas týká. Tedy nikoli ten, který ji objednal, ale ten, který ji vykonává.Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a nesmí k němu být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem, né povinností.

Souhlas se sexuální aktivitou (též konsent) je verbální nebo neverbální vyjádření svolení k sexuální aktivitě. V některých zemích je sexuální aktivita bez souhlasu považována za znásilnění nebo jiné sexuální napadení.

Co to je negativní revers : Pokud i nadále pacient odmítá vyslovit souhlas s léčbou (tzn. léčbu odmítá) a nejde o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, vyžádá si lékař písemné prohlášení, tzv. negativní revers. Toto prohlášení musí být vždy v písemné formě (nikdy v ústní) a stává se součástí zdravotnické dokumentace pacienta.

Jak má vypadat souhlas souseda se stavbou : Souhlas souseda, resp. osoby která má vlastnická práva k sousednímu pozemku či stavbě, musí být vyznačen na situačním výkresu. U souhlasu postačí prostý podpis, zákon nepožaduje, aby byl podpis úředně ověřený.

Kdy je nutný souhlas souseda se stavbou

K žádosti o územní souhlas a k ohlášení stavby musíte přiložit souhlasy všech sousedů, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni. Prakticky se jedná o všechny přímé sousedy. Pokud sousedíte např. s veřejným prostranstvím nebo komunikací, musíte získat souhlasy i těchto sousedů.

Souhlas se zpracováním by se měl užívat až tehdy, kdy neexistuje jiný právní základ pro zpracování. Lze si tedy vypůjčit a mírně upravit hlášku kuchaře Jiřího Babicy: „Když nemáte jiný právní základ, tak tam dejte souhlas. “ Pořád je však potřeba myslet na to, že osobní údaje se využívají k určitému účelu.Souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti – „on-line souhlas“. Podle článku 8 obecného nařízení GDPR může dítě udělit souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti od 16 roku věku, pokud si jednotlivé členské státy nestanoví zákonem věk nižší.

Kdy Nepotřebuji souhlas souseda se stavbou : V § 171 stavebního zákona je uvedeno, že stavba plotu, která splňuje následující podmínky, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení či souhlas souseda: Výška plotu nesmí být vyšší než 2 metry. Plot se musí nacházet v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.