Antwort Co to je Etruskové? Weitere Antworten – Kdo to jsou Etruskové

Co to je Etruskové?
Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii. Jako svébytná kultura existovali zhruba od 8. století př. n. l. a mocenského vrcholu dosahovali v období do 4.Následná romanizace národa i území nakonec potlačila etruský jazyk a částečně i kulturu. Správa etruského území nebyla sjednocená, města byla ekonomicky samostatná. Etruskové byli dobří zemědělci, vynikající řemeslníci, zpracovávali měď, cín, stříbro, žel. rudu, alabastr i mramor.V 5. století př. n. l. vyplenili města na severu Keltové, ta na jihu padla pod nadvládu řeckých kolonizátorů a města v centru Itálie pak dobyli Římané. Ti od Etrusků převzali nejen architekturu, kulturu a náboženství, ale rovněž první vládce – samotní králové raného Říma se totiž pyšnili etruským původem.

Který římský císař ještě předtím než se stal císařem sepsal dějiny Etrusků a slovník Etruštiny Obě díla se bohužel nedochovala : Zprávy o Etruscích tak můžeme čerpat výhradně z řeckých, římských a jiných dochovaných písemných pramenů. Informace o tomto etniku nám podává Titus Livius, Strabón nebo Hérodotos. Císař Claudius (vládl 41 – 54 n. l.) sepsal rozsáhlé dílo Dějiny Etrusků (Tyrhénika), které se bohužel nedochovalo.

Co vytvořili Etruskové

Etruské umění bylo ovlivněno také uměním Egypta a Řecka, ale vytvořili si vlastní styl, který se výrazně liší od umění ostatních národů té doby. Jejich nejznámějšími díly jsou pravděpodobně sarkofágy vytesané z masivního kamene a zdobené výjevy z každodenního života nebo války.

Odkud pocházejí Etruskové : Genetik Guido Barbujani z univerzity ve Ferraře v severní Itálii provedl analýzu DNA z pohřbených jedinců a ve zprávě z roku 2004 konstatoval, že Etruskové skutečně přišli z Turecka.

Jak už víme, i do Etrurie se odedávna dovážely řecké vázy, které bývaly také součástí výbavy etruských hrobek. Etruskové však vynalezli bucchero, černě zbarvenou keramiku, která měla imitovat drahé kovové vázy.

zobrazena ve filmu, rozboru televizního filmu Augustus, první císař římský a jeho srovnání s tím, co o Augustovi víme z dostupných pramenů a odborné literatury.

Čím vynikali Etruskové

Etruská kultura

Hlava etruského bojovníka. Etruskové byli neznámého (neindoevropského) původu – byli především řemeslníky, obchodníky, námořníky a vojáky. Byli mezi nimi však také umělci a architekti.Římané stavěly divadla, cirky (elipsovitá sportoviště) a císařské paláce (Palatium v Římě,Hadriánova vila v Tivoli). Jak se žilo v typickém římském městě víme díky zachovalým stavbám v Pompejích. Domy měly ve svém středu sloupový ochoz, na stěnách zdobily malby. Dále Římané stavěli silnice, akvadukty, kanály.V monarchiích jde o druhou nejvyšší panovnickou hodnost po císaři. Král je zpravidla nezávislý panovník většinou národního státu, existuje a existovaly však vždy výjimky ve státech jako Svatá říše římská, Německé císařství, Bulharsko, Rusko nebo Uganda.

Romulus, (753–717 př. n. l.)

Co vybudovali Etruskové : Když oblast ovládli Etruskové, vybudovali zde odvodňovací stoku zvanou Cloaca maxima, která vysušila část půdy mezi pahorky a tím umožnila, aby se starší osídlení propojilo. Tak vzniklo jediné město nazvané Roma (Řím), jež se záhy stalo městským státem.

Co nám zanechali Římané : Římané nám zanechali obrovské myšlenkové dědictví, které zahrnovalo snad všechny obory lidské činnosti: právo, filosofie, krásná literatura, architektura, umění a jiné. Římské právo je pak samostatným fenoménem, který má své uplatnění až do dnešních dnů.

V co věřili Římané

Římané věřili v mnoho různých bohů a bohyň. Pokud byli bohové šťastní, Římané věřili, že zůstanou zdraví a silní a jejich úroda poroste. Hlavním bohem byl Jupiter, který byl velkým bohem bouřek a počasí. Měl manželku jménem Juno, která byla královnou bohů a také ochránkyní žen.

Císař je nejvyšší panovnická hodnost. Pochází z latinského titulu caesar, odvozeného od jména Gaia Julia Caesara. Jeho obdobou je hodnost car, jež byla používána v některých slovanských zemích (Rusko, Bulharsko či Srbsko). V Evropě popisuje panovníka nejvyššího řádu.Panovník (též monarcha) je osoba zpravidla šlechtického původu vykonávající funkci hlavy státu. Kompetence panovníka se pohybují od symbolických, kdy má jen reprezentativní úlohu (v konstituční monarchii), po absolutní moc (v absolutní monarchii).

Co bylo příčinou zániku Římské říše : Nájezdy barbarů, morová epidemie, vleklá ekonomická krize. To vše mohlo přispět ke konci slavné Římské říše, která se kdysi rozpínala od Atlantiku k řece Eufrat a od Britských ostrovů až k Sahaře.