Antwort Co se píše do zaveru? Weitere Antworten – Co se píše do závěru

Co se píše do zaveru?
Závěr v pár větách shrnuje dosažení stanovených cílů. Autor při zadání práce čelí problému, který má vyřešit. Snadno se může stát, že během výzkumu přijde na nové skutečnosti, se kterými na začátku nemusel počítat. Proto může právě v závěru uvést jisté odůvodnění, proč a jak v práci postupoval.Závěr je nutné koncipovat tak, aby odpovídal úvodu. Jinými slovy v úvodu jste představili cíl práce a v závěru ho musíme uvést opětovně, ovšem se zjištěným výsledkem společně s komentářem, jak jste cílem dosáhli, jaké metody jsme použili, apod.Závěr seminární práce by znovu měl zmínit cíl, který byl stanoven již v úvodu. Popíšeme, zda se nám ho podařilo naplnit a jaké prostředky jsme na to využili. Musí obsahovat nějakou autorova vizi do budoucna rozebírání problematiky. Autor by měl v závěru rovněž uvézt i přínos této práce.

Co obsahuje závěr práce : Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce.

Co má být v závěru závěrečné práce

Zda závěr obsahuje:

  • Odpověď týkající se dosažení cíle zadání bakalářské či diplomové práce.
  • Návrh na rozšíření/pokračování práce (jakým směrem by se měla ubírat).
  • Jednu až dvě normostrany textu.
  • Je výstižný, čtivý, zajímavý a hlavně spisovný.

Jak napsat uvod a zaver : Jak správně napsat úvod práce:

  1. Popište, co vás motivovalo k výběru konkrétního tématu, proč je pro vás tato tématika zajímavá a proč by mohlo být toto téma zajímavé i pro vaše čtenáře,
  2. uveďte cíl své práce, co má práce jako taková přinést a popište, zda je za vás cíl reálně uchopitelný a dosažitelný,

Úvod a závěr seminární práce nepodceňte

Uveďte, o čem daná práce bude pojednávat a proč jste si toto téma zvolili, co vás na daném tématu zajímá, a na jaký konkrétní problém se zaměříte. Vyslovte, k jakému cíli práce povede a je-li to možné, uveďte i dílčí cíle, které vycházejí z postupu řešení dané problematiky.

Představte výsledky Vašeho výzkumu. Můžete pro lepší prezentaci použít grafy, obrázky, tabulky případně také videa. Uveďte vše, co pomůže dokreslit celý výzkum a ukažte komisi, že jste si s výzkumem opravdu dali spoustu práce.

Co se píše do úvodu

Úvod a jeho obsah

– Uvedete, jaké jste si vybrali téma, a nastíníte, jaký je současný stav bádání. – Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat.Úvod práce

Důležitou částí bakalářské a diplomové práce je její úvod. V něm máte za úkol čtenáře zaujmout a seznámit jej s tématem, kterému se budete po zbytek práce věnovat. V úvodu můžete také zmínit cíle práce, její přínos a metody, které máte v plánu využít.Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Celou „trasu“ prezentace a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce. Na závěr nezapomeňte na shrnutí nejdůležitějších bodů. Zrekapitulujte především to, co chcete, aby si účastníci zapamatovali. Zvláště závěrečná část by měla být motivující k nějaké akci, kterou chcete prezentací vyvolat.

Jak pozdravit u obhajoby : Až budete stát v té místnosti, začněte pozdravem adresovaným komisi např. vážená paní předsedkyně, vážení členové komise. Uklidníte se. Občas studenti použijí oslovení vážená předsedkyně (a to mě brní trochu uši, ale nervozita dělá své).

Co napsat do závěru maturitní práce : Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Jak napsat úvod a závěr

Úvod většinou stanovuje cíle a předpoklady bakalářské/diplomové práce a do závěru se promítají výsledky Vašeho výzkumu, rešerše, analýzy apod. Ne však konkrétně. Konkrétní hodnoty, postupy, čísla, ale i grafy, tabulky a obrázky mají své místo v praktické části práce.

Malá rada, co napsat do závěru bakalářské práce

Detailní popis jednotlivých částí práce patří do úvodu, proto ho pokud možno do závěru nepleťte. Hlavním cílem závěru je zaměřit se na výsledky práce. To představuje především zhodnocení hypotéz (hypotetických otázek), které jste si položili při přípravě zadání práce.V závěru shrňte ta nejdůležitější sdělení. Na úplném konci nemusíte vkládat snímek s nápisem "Děkuji za pozornost", působí to jako klišé. Posluchačům stačí poděkovat ústně. Pokud jste nečerpali znalosti pouze z vlastní zásoby, je vhodnější ukončit prezentaci snímkem s použitými zdroji.

Co napsat do obhajoby : Uveďte, všechny body, o kterých budete mluvit. Doporučujeme se nejprve zaměřit na cíl bakalářské práce. Představte členům komise, jaký přínos má práce do praxe a jaké jste zvolili metody. Právě cíl práce a její přidaná hodnota do praxe členy komise zajímá nejvíce.