Antwort Co je to Epizeuxis? Weitere Antworten – Co je Epizeuxis příklad

Co je to Epizeuxis?
epizeuxis, bezprostřední opakování téhož výrazu ve verši nebo větě: Pojďme, pojďme, ale zticha (J. Neruda).epizeuxis – opakování slov za sebou v jednom verši ("Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon") aliterace – opakování hlásky nebo skupiny hlásek na začátku slov ve verši ("Pepa papá papriku") refrén – opakování delší části textu nebo celého verše, většinou v pravidelných intervalech (např. po každé sloce)Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů. Epifora je opakem anafory. Příklad (Karel Jaromír Erben – Svatební košile): Co to máš na té tkaničce Na krku na té tkaničce!

Co je to Epanastrofa : Epanastrofa (z řeckého epanastrofé – obrácení) nebo také palilogie (z řeckého palillogiá – opakování řečeného) je básnická figura, která je založena na opakování stejného slova či slovních spojení na konci jednoho a na začátku následujícího verše. Používá se rovněž v rétorice.

Co je to anafora

Anafora (řecky znovuuvedení) je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět (výjimečně je za anaforu také pokládáno opakování začátků některých veršů ve sloce). Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co znamená Epifora : Epifora je stylistický prostředek, neboli také rétorická figura. Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů. Epifora je opakem anafory.

definice pojmu z našeho literárního slovníku. Epifora je stylistický prostředek, neboli také rétorická figura. Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů.

V textové lingvistice, stylistice a syntaxi je anafora typem endoforické (vnitrotextové) reference, která odkazuje k něčemu již řečenému: Byl jeden král a ten měl tři dcery. Slova král a ten odkazují k téže entitě.

Co je to aliterace

Aliterace čili náslovný rým (starším pravopisem alliterace) je stylistická figura (literární technika) založená na tom, že se na začátku slov verše či na začátku několika slov opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek, např. „plyne peníz po penízku“ (středověká vagantská poezie) či „Slovo do světa stvořenie“.Biblický verš je založen na takzvaném paralelismu. Každý verš má dvě paralelní části, jakoby dvě zrcadlové půle. Paralelismus může být „synonymní“, kdy se tatáž myšlenka prostě zopakuje trochu pozměněnými slovy: „Kéž ti sešle pomoc ze svatyně / kéž tě podepírá ze Siónu.Anafora (řecky znovuuvedení) je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět (výjimečně je za anaforu také pokládáno opakování začátků některých veršů ve sloce). Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Anafora v poezii

každý, na nějž pýcha shlíží. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem uhlí. Zajímavou ukázkou anafory v poezii je báseň anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga s názvem If, česky Když, která je na anafoře založena.

Co je to epifora : Epifora je stylistický prostředek, neboli také rétorická figura. Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů. Epifora je opakem anafory.

Co je anafora a epifora : Anafora (řecky znovuuvedení) je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět (výjimečně je za anaforu také pokládáno opakování začátků některých veršů ve sloce). Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co je to paralela

paralela, -y ž. (z řec.) 1. něco podobného, podobná skutečnost, podobné místo aj.; obdoba, podobnost, analogie: hledat p-y v literatuře 2.

“ (Přísloví 10,16). Nebo může být „syntetický“, kdy druhá půle doplňuje a rozvádí myšlenku z první půle: „Budu učit nevěrné tvým cestám / a hříšníci navrátí se k tobě. “ (Žalm 51,15). Paralelismus možná vznikl z hudební liturgické praxe, kdy se ve zpěvu střídaly dva sbory.pravidelný příspěvek na úhradu osobních potřeb, kapesné: Matka mu mohla posílat jen skromnou apanáž.

Co to je syntetický : Co je syntetický materiál Syntetická vlákna jsou umělá vlákna, která jsou vyrobená obvykle ze základních materiálů na bázi ropy (petrochemické látky). Mohou pocházet z umělých nebo částečně přírodních zdrojů. Jedná se o umělé tkaniny vytvořené jako alternativy k přirozeně se vyskytujícím produktům.