Antwort Co je to délka not? Weitere Antworten – Co to jsou noty

Co je to délka not?
Nota (lat. znak, značka) je základní grafický symbol pro označení tónu. K zápisu not slouží notová osnova.O polovinu kratší je nota osminová, tedy trvá půl doby (dvě noty osminové tvoří jednu čtvrťovou). A ještě kratší jsou právě NOTY ŠESTNÁCTINOVÉ. Jedna nota šestnáctinová je čtvrtina z jedné doby – tedy do jedné doby se vejdou 4 noty šestnáctinové. Celkově se nám do jednoho celého taktu vejde 16 not.Noty (notové hlavičky) se zapisují na linky a do mezer notové osnovy, při překročení s pomocnými linkami. Střídají se tóny tzv. základní tónové řady (c-d-e-f-g-a-h) a ty se opakují rozlišené indexem. Houslový klíč určuje pozici noty g1 na druhé lince.

Jak poznat noty : basovém klíči. Noty čteme vždy podle klíče, který nám určuje tónovou výšku. Pořadí tónů hudební abecedy zůstává v kterémkoliv klíči nezměněno. Basový klíč píšeme tak, že si na čtvrté lince naznačíme tečku a od této linky píšeme oblouček dolů až k první lince.

Jak vypadá nota

– Jak může nota vypadat – nota se skládá z hlavičky a nožičky. Někdy má nota jen nevybarvenou hlavičku, někdy má hlavičku i nožičku, někdy má navíc praporek. Každá nota má jinou délku.

Jak dlouho trvají noty : celá nota – 4 doby. půlová nota („půlka“) – 2 doby. čtvrťová nota („čtvrtka“) – 1 doba. osminová nota („osmina“) – půl doby.

celá nota – 4 doby. půlová nota („půlka“) – 2 doby. čtvrťová nota („čtvrtka“) – 1 doba. osminová nota („osmina“) – půl doby.

Pro pojmenování not slouží hudební abeceda – písmena v pořadí c, d, e, f, g, a, h. Tato písmena označují 7 tónů používaných v hudbě od nejnižšího (c) k nejvyššímu (h). Po notě h následuje nota pojmenovaná opět c' (o jednu oktávu vyšší než první c).

V čem psát noty

Notační programy

 • MUSESCORE 3.6.0 CZ freeware/ Win 7 a vyšší
 • Musescore je velmi dobrý notační program. Postrádá sice pokročilé možnosti profesionálních programů, amatérskému hudebníkovi však poslouží velice dobře.
 • CRESCENDO MUSIC NOTATION EDITOR 1.14 EN freeware/ Win 7 a vyšší
 • MUSETTE 2.12.5 CZ freeware/ Win 7 a vyšší

Určení taktové doby a její počítání

Takt
Celá 2 doby 4 doby
Půlová 1 doba 2 doby
Čtvrťová 1/2 doby 1 doba
Osminová 1/4 doby 1/2 doby

Tato notační zkratka znamená, že se tóny akordu nehrají současně, ale postupně zdola nahoru. V notaci se značí kolmou vlnovkou před akordem. U klavírních not se může vypisovat do každé osnovy samostatně (hrají obě ruce zároveň) anebo přes obě notové osnovy (hraje nejprve levá a poté pravá ruka).

Tón je zvuk o stálé frekvenci, vznikající pravidelným kmitáním těles. Výška tónu je dána frekvencí zvuku. Barva tónu je určena složením zvuků, tzv. vyšších harmonických frekvencí, které jsou celistvými násobky základních frekvencí.

Jaké jsou druhy not : Hodnota noty udává, kolik dob nota představuje a určuje relativní délku tónu:

 • celá nota – 4 doby.
 • půlová nota („půlka“) – 2 doby.
 • čtvrťová nota („čtvrtka“) – 1 doba.
 • osminová nota („osmina“) – půl doby.
 • šestnáctinová nota („šestnáctina“) – čtvrt doby.
 • dvaatřicetinová nota – osmina doby.

Kolik dob má Pulova nota : Je to nota: celá=4 doby, půlová=2 doby, čtvrťová=1 doba a osminová=půl doby. -Pomlky rozdělujeme stejně jako noty na CELOU, PŮLOVOU, ČTVRŤOVOU A OSMINOVOU.

Jak převést hudbu do not

Prostřednictvím aplikace Note Recognition si můžete pořídit zvukovou nahrávku, která bude následně převedena do notového zápisu. Přesnost převodu přitom záleží na kvalitě nahrávky, typu hudby a také použitých nástrojích (aplikace ovšem třeba neumí rozpoznat více současných tónů či komplikované skladby).

Psaní poznámek

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Google Keep .
 2. Klepněte na Vytvořit .
 3. Přidejte poznámku a její název.
 4. Až budete hotoví, klepněte na Zpět .

Takt je část skladby ohraničená taktovými čarami, ty jsou svislé přes celou notovou osnovu. Na začátek skladby se vždy píše notový klíč a za ním je označen takt nejčastěji dvěma čísly nad sebou. Vrchní číslo udává přesný počet dob v taktu, spodní číslo určuje, jaká nota se v daném taktu počítá na jednu dobu.

Jaké jsou tóny : V evropské hudbě existuje sedm základních tónů: c, d, e, f, g, a, h. Nejmenší běžně v evropské hudbě používanou vzdáleností mezi dvěma tóny je půltón. Mezi základními tóny nejsou vzdálenosti vždy stejně velké. Mezi některými tóny je vzdálenost dvou půltónů, mezi jinými vzdálenost pouhého jednoho půltónu.