Antwort Co je loupež a krádež? Weitere Antworten – Kolik let za loupezne prepadeni

Co je loupež a krádež?
Prostá loupež

V základní skutkové podstatě se trestného činu loupeže dopustí ten, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžku bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Za loupežné přepadení hrozí pachateli trest odnětí svobody na 2 roky až 10 let.Rozdíl mezi touto krádeží a loupeží je právě v tom, že násilí je užito až poté, kdy se pachatel věci zmocnil a nehodlá jí dobrovolně vrátit oběti, kdežto v případě loupeže je násilí užito jako způsob zmocnění se cizí věci.Základní podmínkou spáchání trestného činu krádeže je skutečnost, že si pachatel přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní. Kromě toho však musí být splněn alespoň jeden další zákonem stanovený znak (např. že pachatel byl již za krádež v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, tzv. recidiva).

Co je drobná krádež : V rámci ochrany majetku strážníci řeší i takzvané „drobné“ krádeže. Jedná se o případy, kdy pachatel odcizí zboží v hodnotě do 5.000,- Kč. V těchto případech strážník po zjištění skutečného stavu věci, skutečností důležitých k odhalení přestupku a po zjištění totožnosti podezřelého z přestupku přestupek oznámí dle ust.

Jaký je trest za loupež

Trestní zákoník hovoří o loupeži v § 173 a pachateli takového činu hrozí trest odnětí svobody mezi dvěma až osmnácti léty podle způsobu provedení a následku, který svým činem způsobil. Není pravidlem, že by si pachatel jako svou oběť vybíral vždy mladšího, menšího či na první pohled slabšího.

Kolik peněz je přestupek : Pokud nepoužijí násilí, dopustí se nově při krádeži až do hodnoty 9999 Kč jen přestupku, a ne trestného činu.

Krádež je přisvojení si cizí věci a o trestný čin jde, pokud způsobíš škodu nikoliv nepatrnou, tedy vyšší než 5.000,- Kč. Když někdo ukradne věc za méně než pět tisíc, nedopouští se trestného činu. Nehrozí mu vězení ani zápis do rejstříku trestů.

K promlčení trestného činu, jehož horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně tři roky dochází po uplynutí pěti let. U ostatních trestných činů dochází k promlčení po třech letech.

Kdy se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen

Podmínkou zahlazení odsouzení je, že odsouzený vedl po výkonu trestu nepřetržitě řádný život, a to po dobu jednoho roku. U podmíněného trestu odnětí svobody (s dohledem): Pokud se pachatel osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.Pokud nepoužijí násilí, dopustí se nově při krádeži až do hodnoty 9999 Kč jen přestupku, a ne trestného činu. Jako trestný čin – třeba krádeže, ostatně na tento typický a častý delikt se zaměříme – se nově budou posuzovat majetkové delikty od škody 10 000 Kč místo současných 5000 Kč.Doživotí v Česku

Doživotí je v Česku nejvyšším možným trestem (trest smrti od roku 1990 neexistuje).

Přestupek je trestný i ve stádiu pokusu a je zapisován do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Za přestupek hrozí pokuta od 10 000 Kč do 50 000 Kč, v případě opakovaného spáchání od 10 000 do 100 000 Kč, a v souvislosti s ním lze uložit též omezující opatření spočívající v zákazu navštěvovat sportovní akce.

Kolik let je za krádež : Pokud se dopustíš trestného činu krádeže, hrozí ti odnětí svobody až na 2 roky, když ti ale nebylo ještě 18 let, hrozí ti 1 rok. Když způsobíš vysokou škodu, mohou být sazby samozřejmě vyšší. Vyšší trest ale hrozí při loupeži.

Kolik let ve vězení za krádež : Pokud se dopustíš trestného činu krádeže, hrozí ti odnětí svobody až na 2 roky, když ti ale nebylo ještě 18 let, hrozí ti 1 rok. Když způsobíš vysokou škodu, mohou být sazby samozřejmě vyšší. Vyšší trest ale hrozí při loupeži.

Kolik Kč je přestupek

Pokud nepoužijí násilí, dopustí se nově při krádeži až do hodnoty 9999 Kč jen přestupku, a ne trestného činu. Jako trestný čin – třeba krádeže, ostatně na tento typický a častý delikt se zaměříme – se nově budou posuzovat majetkové delikty od škody 10 000 Kč místo současných 5000 Kč.

Dále platí omezení pro některá práva, která nelze promlčet vůbec. Jsou jimi právo na výživné, právo vlastnické, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene.po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok; po dobu pěti let, jestliže trest činil více než jeden rok; po dobu deseti let, jestliže trest činil více než 5 let; po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest.

Jaký je trest za pomluvu : § 184Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.