Antwort Co je Akcesorita účastenství? Weitere Antworten – Co to je účastenství

Co je Akcesorita účastenství?
Účastenstvím se rozumí organizátorství, návod a pomoc a v širším smyslu zahrnujeme do účastenství také spolupachatelství.Postavení trestního práva v systému práva je charakterizováno zásadou subsidiarity či akcesority, což znamená, že trestní právo, jako nejzazší řešení by mělo nastoupit teprve tehdy, když ostatní právní prostředky selžou.Pachatelem trestného činu je dle trestního zákoníku ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

Kdo je nepřímý pachatel : Nepřímé pachatelství spočívá v úmyslu spáchat trestný čin prostřednictvím jiné, trestně neodpovědné osoby. Takováto osoba je v případě nepřímého pachatelství zneužita jako pouhý „živý nástroj“.

Jak probíhá trestní řízení

Typicky probíhají například výslechy svědků, podání vysvětlení, ohledání věcí či obstarání znaleckých posudků. V závěru se rozhoduje, zda je podezření z trestného činu vůči určité osobě odůvodněné pro podání obžaloby. K tomu je oprávněn státní zástupce.

Kdy zaniká trestní odpovědnost : Pro dospělé pachatele trestní odpovědnost zaniká, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno (§ 33 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále jen „TZ“).

Typové znaky trestného činu

Patří mezi ně objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka.

Současná právní úprava zná tyto druhy trestů: odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztrátu čestných titulů a vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, vyhoštění.

Kdy se jedná o přestupek a kdy o trestný čin

Pro posouzení, zda se v konkrétním případě jednání posoudí jako přestupek nebo jako trestný čin, je rozhodující výše způsobené škody na cizím majetku. Pokud je škoda vyšší než 10 000 Kč, bude se jednat o trestný čin. V ostatních případech jde zpravidla o přestupek.§ 184 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.Subjektivní stránkou trestného činu rozumíme psychický vztah pachatele, jenž není možné přímo pozorovat, a proto je nutné usuzovat na zavinění ze všech okolností, za kterých došlo ke spáchání trestného činu.

Narozdíl od civilního řízení zde platí, že náklady trestního řízení nese stát, s výjimkou nákladů poškozeného, obviněného a jiných zúčastněných osob. Až v případě, kdy byl obžalovaný uznán vinným, nařizuje mu zákon uhradit část nákladů.

Jak dlouho může trvat trestní řízení : Délka každého trestního řízení však záleží na závažnosti trestného činu a dalších konkrétních okolnostech. V roce 2013 byla průměrná délka řízení před soudem v trestních věcech v České republice 173 dní. Řízení o závažných trestných činech však mohou trvat i několik let.

Kdy je pokus trestny : (1) Jednání pro společnost nebezpečné, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. (2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin.

Jak je stanovena hranice základní trestní odpovědnosti

Věkovou hranicí pro trestní odpovědnost je 15 let.

Trestně odpovědný tedy není ten, kdo v době spáchání trestného činu nedovršil 15 let.

Podmínkou zahlazení odsouzení je, že odsouzený vedl po výkonu trestu nepřetržitě řádný život, a to po dobu jednoho roku. U podmíněného trestu odnětí svobody (s dohledem): Pokud se pachatel osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.Doživotí v Česku

Doživotí je v Česku nejvyšším možným trestem (trest smrti od roku 1990 neexistuje).

Jaký je trest za pomluvu : § 184Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.